เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 189 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเทศบาลสายข้างบ้านนายแก้ว เสิดขุนทด) [ 21 ส.ค. 2560 ]231
142 โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเทศบาลตำบลข้างบ้านนายเฉลิม อยู่จัตุรัส) ชุมชนโกรกเสมอ หมู่ที่ 4 [ 21 ส.ค. 2560 ]259
143 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการต่างๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 18 ส.ค. 2560 ]257
144 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรไหล่ทาง และทางเท้า คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายโกรกสมอ (ชุมชนโกรกสมอ) หมู่ที่ 4 [ 31 ก.ค. 2560 ]235
145 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายสุขสันต์ (ชุมชนสุขสันต์) หมู่ที่ 14 [ 31 ก.ค. 2560 ]251
146 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายหนองกราดพัฒนา 1 (ชุมชนหนองกราดพัฒนา) หมู่ที่13 [ 31 ก.ค. 2560 ]213
147 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค” ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 24 ก.ค. 2560 ]302
148 โครงการรณรงึ์ป้องกันโรคพิษสุขนัขบ้า ปี 2560. (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) [ 19 ก.ค. 2560 ]239
149 ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ [ 21 มี.ค. 2560 ]228
150 ประกาศเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2560 [ 9 ม.ค. 2560 ]213
151 สรุปผลการตรวจวิเศราะห์คุณภาพน้ำบริโภค โครงการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพพื้นที่เสี่ยง ปี2560 จังหวัดนครราชสีมา [ 30 ก.ย. 2559 ]244
152 งานก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเทศบาลสาย ข้างบ้านนายบำรุง ชัยทิพย์) ชุมชนปากน้ำสามัคคี หมู่ที่ 3 [ 21 มี.ค. 2559 ]232
153 งานก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเทศบาลสายข้างบ้านนายจันทร์ ชาติวงศ์) ชุมชนหนองกราด หมู่ที่ 3 [ 21 มี.ค. 2559 ]235
154 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเข้าเหมือนส่งน้ำหนองหัวช้าง และขุดลอกเหมืองส่งน้ำเข้าหนองหัวช้าง ชุมชนหนองกราด หมูที่ 3 [ 18 มี.ค. 2559 ]256
155 งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ และขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายกำลังเอก 8/2 (ซอยบ้านนายหวาน) ชุมชนหนองกราดพัฒนา หมู่ที่ 13 [ 18 มี.ค. 2559 ]225
156 งานก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสรมเหล็ก (ถนนเทศบาลสายข้างบ้านนางเสน่ห์ เรืองจาบ) ชุมชนหนองกราดพัฒนา หมู่ที่ 13 [ 18 มี.ค. 2559 ]246
157 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 25 ส.ค. 2558 ]249
158 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 17 ส.ค. 2558 ]256
159 การป้องกันอัคคีภัย [ 26 มี.ค. 2558 ]251
160 จดหมายข่าวกองคลัง เรื่อง ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีชำระภาษี ประจำปี 2558 [ 5 ม.ค. 2558 ]228
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10