เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 253 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ัอไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่่ควบคุมสูงสุดของจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่ 2) [ 20 ก.ค. 2564 ]2
2 เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 19 ก.ค. 2564 ]2
3 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28) [ 19 ก.ค. 2564 ]2
4 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 [ 19 ก.ค. 2564 ]2
5 ประกาศโรงพยาบาลด่านขุนทด [ 19 ก.ค. 2564 ]2
6 ประชาสัมพันธ์จากการประปา สาขาบำเหน็จณรงค์ [ 19 ก.ค. 2564 ]1
7 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การจัดสวัสดิการสำหรับสถานประกอบกิจการที่จัดที่พักอาศัยให้กับลูกจ้างในการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) [ 18 ก.ค. 2564 ]1
8 คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา มีผลบังคับใช้ 12 กรกฎาคม 2564 ขอให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด [ 13 ก.ค. 2564 ]1
9 แจ้งเตือนสภาพภูมิอากาศประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 [ 10 ก.ค. 2564 ]1
10 คำแน่ะนำการปฏิบัติตนสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 [ 9 ก.ค. 2564 ]1
11 ทำความรู้จัก “ชื่อใหม่” ไวรัสโควิดกลายพันธุ์ [ 2 ก.ค. 2564 ]1
12 การป้องกันโรคลัมปี สกิน [ 24 มิ.ย. 2564 ]1
13 การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด [ 18 มิ.ย. 2564 ]1
14 ประชาสัมพันธ์ ภายในเดือน มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลหนองกราด จะออกให้บริการเกี่ยวกับการขำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ในระหว่างวันที่ 8-22 มิถุนายน 2564 [ 6 มิ.ย. 2564 ]1
15 เรื่อง กาารจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]3
16 ประกาศเลื่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 30 เม.ย. 2564 ]4
17 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 [ 23 เม.ย. 2564 ]8
18 งดขายหรือจำหน่ายสุราทุกชนิด และห้ามเล่นหรือจัดให้มีการพนันเกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง และพึงระวังกระทำความผิดกฎหมายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี [ 27 มี.ค. 2564 ]7
19 การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี สามารถแจ้งเหตุภายใน 7 วัน [ 15 มี.ค. 2564 ]7
20 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราดและนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด [ 8 มี.ค. 2564 ]7
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13