เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 277 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง การเข้าร่วมรับฟังการาประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด [ 10 ส.ค. 2565 ]0
2 "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 ทำความดีถวายในหลวง" ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี [ 11 ก.ค. 2565 ]18
3 เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งว่าง  [ 7 ก.ค. 2565 ]8
4 รายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลหนองกราด ประจำปี พ.ศ.2565 [ 6 ก.ค. 2565 ]9
5 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 6 มิถุนายน 2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]33
6 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 6 มิถุนายน 2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]30
7 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด ระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ) [ 25 ก.พ. 2565 ]62
8 เรื่อง ยกเลิกการห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใดๆ ของบริเวณที่มีการพบสิ่งที่เชื่อได้ว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์ [ 27 ม.ค. 2565 ]90
9 คำสั่ง กำหนดงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบกองช่าง [ 11 ม.ค. 2565 ]23
10 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 3 ธ.ค. 2564 ]114
11 รายงานผลกาประหยัดพลังงานตามโครงการลดการใช้พลังงงานในภาคราชการ [ 3 พ.ย. 2564 ]19
12 พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2564 [ 16 ต.ค. 2564 ]130
13 มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด19 สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดจังหวัดนครราชสีมา [ 16 ต.ค. 2564 ]126
14 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองกราด [ 15 ต.ค. 2564 ]131
15 ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาฯ เรื่อง พายุ คมปาชุ ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]107
16 คำสั่ง กำหนองานและมอบหมายหน้าที่ความรับผืดชอบกองสวัสดิการสังคม [ 14 ต.ค. 2564 ]15
17 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุ “คมปาซุ”" ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]109
18 คำสั่ง กำหนดงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบสำนักปลัดเทศบาล [ 12 ต.ค. 2564 ]20
19 ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง คำแนะนำการจัดกิจกรรมงานศพ เพื่อป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและข้มงวดจังหวัดนครราชสีมา  [ 10 ต.ค. 2564 ]98
20 คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า ตั้งแต่วันที่ 8-14 ตุลาคม 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]101
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14