เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 115 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 ก.ย. 2565 ]10
2 เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 26 ส.ค. 2565 ]9
3 เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]8
4 เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]8
5 เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]8
6 คำสั่ง กำหนองานและมอบหมายหน้าที่ความรับผืดชอบกองสวัสดิการสังคม [ 14 ต.ค. 2564 ]62
7 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด และหลักเกณฑ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด [ 11 ส.ค. 2564 ]151
8 โครงการ แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 พระไม่ทิ้งโยม อิ่มใจผู้ให้ สุขใจผู้รับ [ 9 ส.ค. 2564 ]153
9 คำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 7916/2564 เรื่อง มาตรการในเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจังหวัดนครราชสีมา [ 5 ส.ค. 2564 ]177
10 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 27 ก.ค. 2564 ]169
11 เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ัอไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่่ควบคุมสูงสุดของจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่ 2) [ 20 ก.ค. 2564 ]153
12 การป้องกันโรคลัมปี สกิน [ 24 มิ.ย. 2564 ]144
13 การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด [ 18 มิ.ย. 2564 ]174
14 คำสั่ง มอบหมายงานในหน้าที่เทศบาลตำบลหนองกราด [ 8 มิ.ย. 2564 ]62
15 ประชาสัมพันธ์ ภายในเดือน มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลหนองกราด จะออกให้บริการเกี่ยวกับการขำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ในระหว่างวันที่ 8-22 มิถุนายน 2564 [ 6 มิ.ย. 2564 ]160
16 เรื่อง กาารจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]143
17 คำสั่งเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ [ 17 ก.พ. 2564 ]56
18 คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 ก.พ. 2564 ]159
19 ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 5 ก.พ. 2564 ]158
20 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง จำนวนประกาศและแผ่นป้ายกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภ [ 5 ก.พ. 2564 ]154
 
หน้า 1|2|3|4|5|6