เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 197 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15) [ 6 ม.ค. 2564 ]129
42 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]149
43 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID 19) สำหรับสถานที่ราชการและสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา [ 5 ม.ค. 2564 ]149
44 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID 19) กรณีการปล่อยตัวนักโทษจากเรือนจำและทัณฑสถานในจังหวัดนครราชสีมา [ 4 ม.ค. 2564 ]140
45 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง กำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 [ 4 ม.ค. 2564 ]120
46 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง. มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ [ 2 ม.ค. 2564 ]154
47 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง [ 30 ธ.ค. 2563 ]147
48 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กรณีให้ประชาชนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยก่อนเข้าสถานประกอบการ [ 30 ธ.ค. 2563 ]140
49 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานีบริการน้ำมัน [ 30 ธ.ค. 2563 ]161
50 งานทะเบียนอำเภอด่านขุนทด เปิดให้บริการงานทะเบียนแบะยัตรประชาชน ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 [ 30 ธ.ค. 2563 ]148
51 คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ห้ามแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสมา [ 25 ธ.ค. 2563 ]166
52 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แจ้งเตือนผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านค้าคนละครึ่ง มิให้ฉวยโอกาสทางการค้า [ 25 ธ.ค. 2563 ]152
53 กรณีมีผู้เดินทางมาจกจังหวัดสมุทรสาคร หรือพื้นที่เสี่ยงซึ่งพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ขอความร่วมมือทุกท่าน แจ้งมาที่เบอร์โทรสายด่วน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล [ 25 ธ.ค. 2563 ]142
54 ประกาศคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนหมู่มาก [ 25 ธ.ค. 2563 ]130
55 ระกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19(COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครหรือพื้นที่เสี่ยงที่ซึ่งพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 [ 23 ธ.ค. 2563 ]142
56 ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. [ 21 ธ.ค. 2563 ]135
57 ประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา [ 27 พ.ย. 2563 ]138
58 เรื่อง การประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา [ 9 พ.ย. 2563 ]133
59 เรื่อง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง [ 9 พ.ย. 2563 ]132
60 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 7) [ 9 พ.ย. 2563 ]151
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10