เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 195 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]159
142 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.6836 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การเข้าจัดทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าและขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]164
143 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/6789 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 30 พ.ย. 2563 ]180
144 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.6032 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การจัดสรรงยประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 30 พ.ย. 2563 ]186
145 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว 6835 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [ 30 พ.ย. 2563 ]158
146 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.16/6779 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา [ 27 พ.ย. 2563 ]215
147 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.16/ว.6781 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 พ.ย. 2563 ]156
148 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.6782 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ การประกวด "ร้อง เล่น เด้น เพลงพี่หัวดี" [ 27 พ.ย. 2563 ]158
149 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ ว6783 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง กำหนดจัดประชุมชี้แจงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) [ 27 พ.ย. 2563 ]152
150 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.16/ว 6784 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564) ของกระทรวงมหาดไทย [ 27 พ.ย. 2563 ]155
151 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/ว 6647 ลงวันที่ 23 พ.ย. พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 24 พ.ย. 2563 ]156
152 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/ว6607 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดงานประเพณีสืบสานตำนานด่านขุนทด ประจำปี 2563 [ 24 พ.ย. 2563 ]169
153 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/ว 6643 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 [ 24 พ.ย. 2563 ]155
154 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/ว 6612 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอเชิญตั้งโรงทาน เนื่องในวันงานสืบสานตำนานด่านขุนทด ประจำปี 2563 [ 24 พ.ย. 2563 ]150
155 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/ 6613 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมขบวนแห่ดอกไม้พวงมโหตรครบเครื่องบูชาพ่อขุนทด เนื่องในวานสืบสานตำนานด่านขุนทด ประจำปี 2563 [ 24 พ.ย. 2563 ]159
156 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0718/6624 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แจ้งกำชับเกี่ยวกับการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ และปัญหาเอกสารสิทธิ์ [ 24 พ.ย. 2563 ]294
157 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/6708 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง กำหนดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิประโยชน์และการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 พ.ย. 2563 ]153
158 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว 6695 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 1 เพิ่มเติม (เดือนพฤศจิกายน 2563) [ 24 พ.ย. 2563 ]150
159 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว 6694 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 1 เพิ่มเติม (เดือน พฤศจิกายน 2563) [ 24 พ.ย. 2563 ]171
160 หนังสืออำเภอด่านขุนทดที่ นม 0023.3/ ว 6710 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 24 พ.ย. 2563 ]155
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10