เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 144 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 23 ก.พ. 2567 ]3
2 การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]1
3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอด่านขุนทด ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตอำเภอด่านขุนทด [ 22 ก.พ. 2567 ]2
4 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง การชำระภาษีค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 [ 9 ม.ค. 2567 ]8
5 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของเทศบาลตำบลหนองกราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 ม.ค. 2567 ]8
6 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ เทศบาลตำบลหนองกราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 ม.ค. 2567 ]9
7 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราดและนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด [ 22 ธ.ค. 2566 ]6
8 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง จำนวนประกาศและแผ่นป้ายกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณ์ วิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง และสภานที่ปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา [ 22 ธ.ค. 2566 ]5
9 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด เขตเลือกตั้งที่ 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) [ 19 ธ.ค. 2566 ]5
10 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) [ 19 ธ.ค. 2566 ]5
11 การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 22 พ.ย. 2566 ]14
12 ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25666 [ 15 ก.ย. 2566 ]63
13 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า) [ 1 ก.ย. 2566 ]120
14 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า) [ 18 ส.ค. 2566 ]85
15 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ของเทศบาลตำบลหนองกราด ประจำปี พ.ศ.2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]49
16 การจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 ก.ค. 2566 ]63
17 การฉีดพ่นหมอก ควันกำจัดยุงลาย เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก [ 17 ก.ค. 2566 ]66
18 มาตรฐานตลาดสด 7 ด้าน [ 3 ก.ค. 2566 ]62
19 รายชื่อบุคลากร ณ 1 ต.ค. 2565 [ 27 มิ.ย. 2566 ]80
20 ใบประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ปีงบประมาณ 2565 [ 27 มิ.ย. 2566 ]61
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8