เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 195 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/;7329 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดเก็บอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 29 ธ.ค. 2563 ]161
102 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว7326 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม -เดือนมีนาค [ 29 ธ.ค. 2563 ]144
103 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว 7331 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง การประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม [ 29 ธ.ค. 2563 ]167
104 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว7328 ลงวันที่ 29 ธันวาคม2563 เรื่อง มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) สำหรับตลาดในพื้นที่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ธ.ค. 2563 ]213
105 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.7330 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง เลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทำแผนอัตรากำลัง [ 29 ธ.ค. 2563 ]240
106 หนังสืออำเภอด่านขุนทดที่ นม 0023.16/ว7323 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง ตอบข้อหารือการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่างในการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง [ 29 ธ.ค. 2563 ]167
107 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/7341 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID 19) [ 29 ธ.ค. 2563 ]339
108 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว 7297 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ [ 28 ธ.ค. 2563 ]213
109 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว7303 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขยายเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวด "ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี" [ 28 ธ.ค. 2563 ]174
110 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว7302 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องใวันสตรีสากล ประจำปี 2564 [ 28 ธ.ค. 2563 ]267
111 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว7296 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 [ 28 ธ.ค. 2563 ]177
112 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว7292 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]174
113 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว7295 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง แจ้งกฎกระทรวงฉบับที่ 67 (พ.ศ.2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 28 ธ.ค. 2563 ]217
114 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว7291 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศกาลสืบสร้างสุข [ 28 ธ.ค. 2563 ]183
115 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว7306 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]202
116 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว7305 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 [ 28 ธ.ค. 2563 ]172
117 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว7293 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ [ 28 ธ.ค. 2563 ]169
118 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว7290 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักของสถานศึกษา [ 28 ธ.ค. 2563 ]170
119 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว7298 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]169
120 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว7307 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอหารือประเด็นปัญหาการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน "เจ้าท่า" [ 28 ธ.ค. 2563 ]210
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10