เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 


ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564

    รายละเอียดข่าว

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 สรุปสาระสำคัญดังนี้

1.ให้ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) กำหนด นับแต่ได้ประกาศมาตรการนี้ และเป็นผู้เดินทางเข้าพักในหมู่บ้านหรือชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการดังนี้

1.1 รายงานตัวกับผู้นำชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ซึ่งอาศัยอยู่ภายใน 12 ชั่วโมง นับแต่เดินทางมาถึงจังหวัดนครราชสีมา หรือทราบ หรือควรได้ทราบประกาศ

1.2 ให้ผู้นำชุมชน หรืออาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่รับรายงานตัวบุคคลตามข้อ 1.1 บันทึกรายละเอียดการเดินทางของบุคคลตามข้อ 1.1 ตามแบบรายงานแนบท้ายมาตรการนี้แล้ว ให้นำส่งแบบรายงานไปยังเจ้าพนักงานควบคุมโรงติตต่อ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุชภาพตำบล หรือสำนักงานสาธารณสุข อำเภอ หรือ โรงพยาบาลของรัฐ ในพื้นที่ภายในวันที่ได้รับรายงานตัว หากได้รับรายงานตัวในช่วงกลางคืนให้นำส่งแบบรายงานในวันรุ่งขึ้น

1.3 ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทำการคัดกรองโรคของบุคคลตามข้อ 1.1 ทุกคนแล้วให้อกคำสั่งให้บุคคลตามข้อ 1.1 กักตัวเพื่อให้คำแนะนำ ติดตาม สังเกต และบันทึกอาการทุกวัน

1.4 หากบุคคลตามข้อ 1.1 ที่ถูกสั่งให้กักตัวมีเหตุจำเป็นต้องเดินทางไปยังพื้นที่อื่นนอกจังหวัดนครราชสีมาก่อนครบกำหนดกักตัว ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทำการวัดไข้และประเมินก่อนที่จะให้เดินทาง หากพบว่ามีการไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคโควิด 19 ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

1.5 หากพบว่ามีผู้ต้องกักตัว ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

2. ให้ผู้ใหญ่บ้านบ้าน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ติดตาม ค้นหาว่ามีบุคคลเดินทางมาจกพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบ หรือเข้ามาพักอาศัยในสถานประกอบการโรงงานหรือสถานที่พักคนงานก่อสร้างในพื้นที่หรือไม่ โดยเคร่งครัด หากพบว่ามีให้แจ้งกำกับให้มีกาดำเนินการตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด

3. ให้ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน รายงานจำนวนบุคคลดังกล่าว ต่อนายอำเภอทุกวัน ก่อนเวลา 18.00 น. จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

4. ให้ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้คนในหมู่บ้านทราบว่ามีผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด พักอยู่กับครัวเรือนผู้ใด เพื่อให้บุคคลอื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จะได้ถือปฏิบัติในการเว้นระยะห่าง

5. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหมู่บ้านประชาสัมพันธ์อย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาต้อง

5.1 ใส่หน้ากากผ้าหรือหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

5.2 เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยอาให้อยู่ห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1 เมตร

5.3 หากพบว่ามีผู้ต้องกักตัว ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2564