เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 


ประชาสัมพันธ์แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

-----------------------------------------------------------------

เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้สาธารณชนได้รับทราบ การเปิดรับสมัคร การคัดเลือก การสอบคัดเลือก การจับฉลาก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว จึงขอประชาสัมพันธ์แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

1.การรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้โรงเรียนดำเนินการมอบตัวตัวโดยให้เป็นตามวิธีการที่โรงเรียนกำหนด

2.การรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้รับสมัครนักเรียนในวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563

3. วิธีการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนดำเนินการโดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อสำคัยเพื่อช่วยในการบริหารจัดการโดยผ่านกระบวนการที่เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล อาจจะดำเนินการโดยใช้ระบบการรับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (โปรแกรมใบสมัคร) Line ของโรงเรียน E-mail ของโรงเรียน Google Forms ไปรษณีย์หรือวิธีอื่นๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละบริบทพื้นที่

4. การสอบคัดเลือก โรงเรียนดำเนินการจัดสอบคัดเลือกในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษษขั้นพื้นฐานจะพิจารณาวันที่เหมาะสมในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 โรงเรียนดำเนินการสอบคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในครึ่งวัน และดำเนินการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

5. แนวทางการเปิดและปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานให้โรงเรียนเปิดและปิดภาคเรียน ดังนี้

5.1 ภาคเรียนที่หนึ่ง วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยไม่มีวันปิดภาคเรียน เว้นแต่โรงเรียนสามารถจัดการเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว

5.2 ภาคเรียนที่สอง วันที่ 1 ธันวาคม 2563 วันปิดภาคเรียนวัน 1-15 พฤษภาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 15 วัน

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ค. 2563