เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 


ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด
เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
-------------------------------------------------------------------
ด้วยสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศจากค่าปริมาณฝุ่นละอองที่สูงเกินมาตรฐาน ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ก่อให้เกิดความรำคาญเป็นบริเวณกว้างจนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน
อาศัยอำนาจตามาตรา 28/1 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ประกอบข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2561 เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้บริเวณพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
ข้อ 2 ให้แหล่งกำเนิดดังต่อไปนี้ เป็นแหล่งกำหนดเหตุรำคาญในพื้นที่ตามข้อ 1
2.1 การเผาในที่โล่ง ได้แก่ การเผาอ้อย เผาตอซังข้าว เผาวัสดุทางการเกษตร เผาขยะมูลฝอย เป็นต้น
2.2 การดำเนินการอื่นอันก่อให้เกิดฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด
ข้อ 3 ให้ผู้ก่อเหตุรำคาญตามข้อ 2 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการป้องกันและระงับเหตุรำคาญ ดังนี้
3.1 ห้ามเผาในที่โล่งในพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ได้แก่ การเผาอ้อย เผาตอซังข้าว เผา
วัสดุทางการเกษตร เผาขยะมูลฝอย หรือการดำเนินการอื่นอันก่อให้เกิดฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด
3.2 ให้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอย่างเคร่งครัด
ข้อ 4 ให้หน่วยงานที่กำกับดูแลแหล่งก่อเหตุรำคาญตามข้อ 2 รายงานผลการดำเนินงานตามประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ภายใน 7 วัน
ข้อ 5 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
ข้อ 6 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด และบริเวณที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ และเมื่อได้แจ้งให้ผู้ก่อเหตุรำคาญรับทราบแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

     เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 เม.ย. 2563