เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 263 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.7330 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง เลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทำแผนอัตรากำลัง [ 29 ธ.ค. 2563 ]130
162 หนังสืออำเภอด่านขุนทดที่ นม 0023.16/ว7323 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง ตอบข้อหารือการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่างในการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง [ 29 ธ.ค. 2563 ]114
163 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/7341 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID 19) [ 29 ธ.ค. 2563 ]155
164 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว 7297 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ [ 28 ธ.ค. 2563 ]118
165 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว7303 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขยายเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวด "ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี" [ 28 ธ.ค. 2563 ]110
166 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว7302 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องใวันสตรีสากล ประจำปี 2564 [ 28 ธ.ค. 2563 ]134
167 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว7296 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 [ 28 ธ.ค. 2563 ]110
168 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว7292 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]104
169 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว7295 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง แจ้งกฎกระทรวงฉบับที่ 67 (พ.ศ.2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 28 ธ.ค. 2563 ]114
170 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว7291 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศกาลสืบสร้างสุข [ 28 ธ.ค. 2563 ]104
171 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว7306 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]116
172 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว7305 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 [ 28 ธ.ค. 2563 ]103
173 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว7293 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ [ 28 ธ.ค. 2563 ]102
174 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว7290 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักของสถานศึกษา [ 28 ธ.ค. 2563 ]107
175 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว7298 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]104
176 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว7307 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอหารือประเด็นปัญหาการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน "เจ้าท่า" [ 28 ธ.ค. 2563 ]122
177 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว7299 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยย [ 28 ธ.ค. 2563 ]101
178 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว7309 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น [ 28 ธ.ค. 2563 ]102
179 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.7154 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เรื่อง การสำรวจสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง [ 18 ธ.ค. 2563 ]119
180 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.7155 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เรื่อง การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) [ 18 ธ.ค. 2563 ]102
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14