เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 260 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0718/ว.1220  ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 เรื่อง การออกหน่วยบริการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]104
142 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/ว.1208 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชิื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และการจัดกิจกรรมต่างๆ (ฉบับที่ 2) [ 9 มี.ค. 2564 ]105
143 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/ว.1206 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 เรื่อง การกำหนดให้การพัฒนาเศรษกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-circular-Green Ecinomy:BCG Model) โมเดลเศรษฐกิจรู้การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นวาระแห่งชาติ [ 9 มี.ค. 2564 ]112
144 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.16/ว.1238  ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นจากภาคประชาชนและกลุ่มผู้ป่วยต่อการขับเคลื่อนสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล [ 9 มี.ค. 2564 ]100
145 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.16/1240  ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 เรื่อง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี [ 9 มี.ค. 2564 ]99
146 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.16/1200  ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 เรื่อง แจ้งกำหนดการออกตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการการเลือกตั้ง [ 5 มี.ค. 2564 ]98
147 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.248 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ระลอกใหม่ [ 13 ม.ค. 2564 ]104
148 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.245 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เรื่อง ขอเลื่อนการจัดอบรมสัมมนาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) [ 13 ม.ค. 2564 ]123
149 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.246 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เรื่อง การจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 13 ม.ค. 2564 ]107
150 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.260 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม -มีนาคม 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 13 ม.ค. 2564 ]118
151 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.244 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 13 ม.ค. 2564 ]111
152 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/;261 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เรื่องการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดำเนินการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) [ 13 ม.ค. 2564 ]108
153 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0718/258 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) [ 13 ม.ค. 2564 ]130
154 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.16/194 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห้งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 17) [ 13 ม.ค. 2564 ]105
155 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/48 ลงวันที่ 5 มกราคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่ใช้งานแอปพิเคชั่น "พ้นภัย" [ 5 ม.ค. 2564 ]105
156 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.7332 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง การจัดกิจกรรมในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) [ 29 ธ.ค. 2563 ]118
157 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/;7329 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดเก็บอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 29 ธ.ค. 2563 ]111
158 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว7326 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม -เดือนมีนาค [ 29 ธ.ค. 2563 ]103
159 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว 7331 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง การประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม [ 29 ธ.ค. 2563 ]108
160 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว7328 ลงวันที่ 29 ธันวาคม2563 เรื่อง มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) สำหรับตลาดในพื้นที่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ธ.ค. 2563 ]124
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13