เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 263 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.1521   ลงวันที่  16 มีนาคม 2564 เรื่อง  ขอหารือกรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล [ 16 มี.ค. 2564 ]108
122 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/1407  ลงวันที่  15 มีนาคม 2564 เรื่อง  เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด ขอทำความตกลงเพื่อเบิกจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุ [ 15 มี.ค. 2564 ]122
123 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.1406  ลงวันที่  15 มีนาคม 2564 เรื่อง  การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี [ 15 มี.ค. 2564 ]108
124 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.1408  ลงวันที่  15 มีนาคม 2564 เรื่อง  ขอความร่วมมือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนา "ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]107
125 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.1405  ลงวันที่  15 มีนาคม 2564 เรื่อง  ขอให้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบและจัดทำทะเบียนแหล่งน้ำในพื้นที่ [ 15 มี.ค. 2564 ]106
126 แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 15 มี.ค. 2564 ]109
127 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.1357 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 เรื่อง การพิจารณาการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 มี.ค. 2564 ]117
128 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.1258 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 เรื่อง การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนากลางและขนาดย่อม (SME) เข้าถึงการจัดซืัอจัดจ้างภาครัฐ  [ 12 มี.ค. 2564 ]119
129 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.1359 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน9 ) ภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสา [ 12 มี.ค. 2564 ]109
130 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.1360 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]108
131 หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม 0021/ว.1396 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 ื เรื่อง การเตรียมการบังคับและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในช่วงฤดูแล้ง  ปี 2563-2564  [ 12 มี.ค. 2564 ]104
132 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.1360 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2563 [ 12 มี.ค. 2564 ]107
133 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.1356 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 เรื่อง การรายงานผลความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการด้านคนพิการด้านแรงงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]103
134 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.1363 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ธันวาคม 2563-มกราคม 2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]123
135 แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ และถอนชื่อ ในบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราดและนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด [ 12 มี.ค. 2564 ]98
136 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/1341ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" [ 12 มี.ค. 2564 ]113
137 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0718/1345 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 เรื่อง ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว [ 12 มี.ค. 2564 ]102
138 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0718/1247 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญร่วมงานประเพณีฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2564 [ 11 มี.ค. 2564 ]107
139 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ ลต 0002/ว61  ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (เพิ่มเติม) [ 9 มี.ค. 2564 ]98
140 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0718/1205  ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ แอปพิเคชั่น รู้ทัน (Rootan) [ 9 มี.ค. 2564 ]99
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14