เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 260 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 2537 ลว. 1 มิถุนายน 2564 เรื่อง การต่อสัญญาจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานจ้าง [ 1 มิ.ย. 2564 ]95
102 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 2537 ลว.1 มิถุนายน 2564 เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]104
103 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ ว 2533 ลว. 1 มิถุนายน 2564 เรื่อง การบันทึกปรับปรุงและรองรับข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]99
104 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ ว 2538 ลว. 1 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหาสุขภาพแห่งชาติ [ 1 มิ.ย. 2564 ]98
105 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ ว 2543 ลว. 1 มิถุนายน 2564 เรื่อง มติ (ก.ท.จ.นม.) ครั้งที่ 4/2564 เรื่องโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาล [ 1 มิ.ย. 2564 ]100
106 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว2534 ลว. 1 มิถุนายน 2564 เรื่อง การลงทะเบียนทางหลวงของท้องถิ่น [ 1 มิ.ย. 2564 ]102
107 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ ว 2535 ลว. 1 มิถุนายน 2564 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำไตรมาสที่ 3 ( [ 1 มิ.ย. 2564 ]97
108 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 2539 ลว. 1 มิถุนายน 2564 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) [ 1 มิ.ย. 2564 ]96
109 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0718/2508 ลว. 31 พฤษภาคม 2564 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]96
110 ประกาศกรมอุตินิยมวิทยา เรื่อง พายุไซโคลน "ยาอาส (ํYAAS) บริเวณอ่าวเบงกอล ฉบับที่ 5 (80/2564) [ 28 พ.ค. 2564 ]97
111 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/2470 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอลฮอร์ลและยาสูบในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืนและถ่ายทอดเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดำเนิน [ 27 พ.ค. 2564 ]98
112 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด ที่ ลต (นม) 0002/ว.116 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 เรื่อง แนวทางการวินิจฉัย บัตรเสีย และบัตรดีทางส่วน [ 27 มี.ค. 2564 ]107
113 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.1473 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอให้เทศบาล และ อบต.ตรวจสอบความถูกต้องบันทึกแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2563 ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (INFO) ก่อนระบบปิด [ 18 มี.ค. 2564 ]109
114 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.1475 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2 (เดือน มีนาคม 2564) [ 18 มี.ค. 2564 ]117
115 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/1474 ลงวันที่ 18 ,uok8, 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ "การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับสถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ [ 18 มี.ค. 2564 ]117
116 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.1476 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างและการแบ่งงานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ 18 มี.ค. 2564 ]120
117 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.1477  ลงวันที่  17 มีนาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างอำเภอที่ช่วยราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอด่านขุนทด [ 18 มี.ค. 2564 ]114
118 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/1416  ลงวันที่  16 มีนาคม 2564 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 -2570) [ 16 มี.ค. 2564 ]109
119 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.1420   ลงวันที่  16 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอจัดส่งหนังสือกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทั้งถิ่น [ 16 มี.ค. 2564 ]104
120 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.1420   ลงวันที่  16 มีนาคม 2564 เรื่อง  แนงทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้่มครองผู้่บริโภค พ.ศ.2522 ขององค์กรปกครอง [ 16 มี.ค. 2564 ]108
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13