เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 260 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.17/22 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมที่ตอบสนองประเด็น การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ :13+1 กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ก.ค. 2564 ]92
82 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 3258 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 [ 15 ก.ค. 2564 ]94
83 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 3256 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติกรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.ค. 2564 ]96
84 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 3257 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการอื่น คำขอต่อายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 [ 15 ก.ค. 2564 ]100
85 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 3259 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รายงานการสำรวจความรู้ความเข้าใจของเทศบาลตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.ค. 2564 ]102
86 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/35 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโรคระบดสัตว์ชนิดโรคลัมปีสกิน [ 15 ก.ค. 2564 ]100
87 หนังสือโทรสารอำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/72 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การเตรียมความพร้อมป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยธรรมชาติระวังอันตรายจากฝนตกหนัก [ 14 ก.ค. 2564 ]96
88 หนังสือโทรสารอำเภอด่านขุนทด ที่ 0718/69 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ปฏิบัติหน้าที่ดูแลจราจรและอำนวยความสะดวกบริเวณสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 [ 14 ก.ค. 2564 ]100
89 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ ลต (นม) 0002/ว 114 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเตรียมการจัดให้มีการเลือกตั้งกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 14 ก.ค. 2564 ]101
90 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 3236 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การประกาศวันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติให้เป็นวันสำคัญของชาติ [ 14 ก.ค. 2564 ]108
91 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ 0023.17/ว 3234 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางติดราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2564 ]95
92 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 2623 ลว. 8 มิถุนายน 2564 เรื่อง แนวทางการสนับสนุนอาหารกลางวัน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรตคิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 9 มิ.ย. 2564 ]100
93 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 2612 ลว.8 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์เว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต [ 9 มิ.ย. 2564 ]104
94 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 00.2317/ว2613 ลว.8 มิถุนายน 2564 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 [ 9 มิ.ย. 2564 ]101
95 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ ว 2621 ลว 8 มิถุนายน 2564 เรื่อง การพิจารณาผ่อนคลายการห้ามดำเนินการเฉพาะกรณี ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) [ 9 มิ.ย. 2564 ]102
96 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 23.17/ว2616 ลว. 8 มิถุนายน 2564 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ษ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศ [ 9 มิ.ย. 2564 ]97
97 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 2624 ลว. 8 มิถุนายน 2564 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนที่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข [ 9 มิ.ย. 2564 ]100
98 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 2617 ลว. 8 มิถุนายน 2564 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 4/2564 [ 9 มิ.ย. 2564 ]105
99 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว2541 ลว.1 มิถุนายน 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]97
100 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 2540 ลว. 1 มิถุนายน 2564 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข [ 1 มิ.ย. 2564 ]105
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13