เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 260 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว ลงวันที่ ตุลาคม 2564 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 งวดที่ 7/2564 และงวดที่ 8/2564 [ 21 ต.ค. 2564 ]100
62 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว.4802 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เรื่อง มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 [ 21 ต.ค. 2564 ]103
63 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ ว3437 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 29 ก.ค. 2564 ]94
64 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.17/ว3429 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เข้าใช้งานข้อมุลการประเมินมารตรฐานสะอาด ปลอดภัยไร้โควิด ในระบบ Thai Stop COVID Plus [ 29 ก.ค. 2564 ]100
65 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 30 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 [ 29 ก.ค. 2564 ]95
66 หนังสืออำเภอด่านขุนทด นม 0023.17/ ว3431 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการตอบแบบสอบถามงานวิจัยเพื่อผลลัพธ์ของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา [ 29 ก.ค. 2564 ]100
67 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 3434 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการกลุ่มนำผู้แทนองค์ผู้ใช้น้ำ [ 29 ก.ค. 2564 ]96
68 หนังสืออำเภอด่านขุนทด นม 0023.17/ว 3433 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับเงินงบประมาณสนับสนุนกิจการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้งานวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2565 [ 29 ก.ค. 2564 ]94
69 หนังสืออำเภอด่านขุนทด นม 0023.17/ว 3435 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา กรณีการจัดประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ก.ค. 2564 ]94
70 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ 3432 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกข้อมูลผลการเลือกตั้งในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ELE) [ 29 ก.ค. 2564 ]94
71 หนังสืออำเภอด่านขุนทด นม 002317/ว3436 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อปรัปบรุงตำแหน่งและคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ [ 29 ก.ค. 2564 ]93
72 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว.3374 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การขับเคลื่ีอนงานด้านความปลอดภัยทางถนนระดับตำบล หรือตำบลขับชี่ปลอดภัย [ 22 ก.ค. 2564 ]93
73 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.17/ว.3371 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจงานก่อสร้าง และบำรุงรักษาถนนและสะพานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รั้บการถ่ายโอนจากส่วนราชการ [ 22 ก.ค. 2564 ]103
74 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.15/ว 531 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แจ้งการโอนเงินรายได้จากการเก็บแฟ้มค่าใบอนุญาตขายสุรา ประจำปี เดือน เมษายน 2564 [ 22 ก.ค. 2564 ]90
75 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว3372 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 22 ก.ค. 2564 ]104
76 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 3376 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.ค. 2564 ]95
77 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 3375 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันและคุ้มครองเด็กสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 [ 22 ก.ค. 2564 ]103
78 หนังสืออำเภอด่านขุนทด นม 0023.17/ ว 3279 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 16 ก.ค. 2564 ]94
79 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ ว. 3280 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) [ 16 ก.ค. 2564 ]92
80 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 3261 ลงวั้นที่ 15 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การขอออกโฉนดที่ดินที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ [ 15 ก.ค. 2564 ]93
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13