เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 260 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว5108 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดทำเอกสารประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายการใช้จ่ายงบประมาณค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้งบประมาณ [ 11 พ.ย. 2564 ]87
42 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.007.1/ว 7435 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง คำแนะนำสำหรับการจัดงานวันลอยกระทงและการสอบต่างๆ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดของจังหวัดนครร [ 10 พ.ย. 2564 ]87
43 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 48 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประจำปี 2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]89
44 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 5075 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 พ.ย. 2564 ]97
45 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/5073 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การสำรวจข้อมูลความพร้อมและความประสงค์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ [ 10 พ.ย. 2564 ]97
46 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 002317/ว.4886 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง กฎกระทรวงการดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2564 [ 28 ต.ค. 2564 ]102
47 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว.4878 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการจัด ประชารัฐ สร้างสุข ประจำปี 2564 [ 28 ต.ค. 2564 ]100
48 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว.4877 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง การแอบอ้างหรือหลอกลวงเียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่(ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ)ของราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อ [ 28 ต.ค. 2564 ]91
49 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/4880 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line Cfficial Teen Club [ 28 ต.ค. 2564 ]101
50 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/4882 ลวงันที่ 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอ (ViraL Ctip Video) และคำขวัญ(Stogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม "งาน Thailand World Antibictic Awareness Weet ปี 2565" [ 28 ต.ค. 2564 ]86
51 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.17/4736 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกาาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) [ 25 ต.ค. 2564 ]90
52 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/4742 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการเข้มงวดรองรับการเปิดประเทศใน 6.setting ตามแนวทาง COVID Free setting [ 25 ต.ค. 2564 ]94
53 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว.4735 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง ผลการสำรวจกระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลุกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 ต.ค. 2564 ]90
54 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว.4738 ลง. 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ [ 25 ต.ค. 2564 ]94
55 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ ว.4734 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 25 ต.ค. 2564 ]90
56 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว.4740 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ "สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ " [ 25 ต.ค. 2564 ]91
57 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว.4741 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Pan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 25 ต.ค. 2564 ]91
58 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว.4739 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]102
59 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว.4737 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องท้องถิ่นที่มีการบริการหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]91
60 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 023.17/ว.4787 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคร [ 25 ต.ค. 2564 ]96
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13