เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 260 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0101/1790 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติขอส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาลปีใหม่ [ 4 ม.ค. 2565 ]34
22 บันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ มท0230/ว7702 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่องแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาลปีใหม่ [ 4 ม.ค. 2565 ]36
23 หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1203/929 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอส่งคู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]37
24 หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม 0017.3/ว3 ลงวันที่ 3 มกราคม 2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาล ปีใหม่ [ 3 ม.ค. 2565 ]35
25 โทรสารศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม 0021/ว3 ลงวันที่ 3 มกราคม 2565 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการทำงานตามปกติที่เป็นจำนวนมาก [ 3 ม.ค. 2565 ]34
26 โทรสารศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/ 3 ลงวันที่ 2 มกราคม 2565 เรื่อง ขอให้ตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดนครราชสีมา รณรงค์ให้คาดเข็มขัดนิรภัย สวมหมวกกันน๊อต [ 2 ม.ค. 2565 ]36
27 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/5807 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี 2565 [ 2 ม.ค. 2565 ]37
28 โทรสารศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/2 ลงวันที่ 1 มกราคม 2565 เรื่อง เตรียมความพร้อมในการป้องกันความปลอดภัยทางถนน [ 1 ม.ค. 2565 ]40
29 โทรสารศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/ 1 ลงวันที่ 1 มกราคม 2565 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันความปลอดภัยทางถนน ผ่านระบบทางไกล (Zoom meeting) [ 1 ม.ค. 2565 ]35
30 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/5238 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชียวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 22 พ.ย. 2564 ]91
31 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/5236 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบเดือนแรก (1 ต.ค.63-31 มี.ค.64) [ 22 พ.ย. 2564 ]92
32 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 002317/5237 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานฬึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 22 พ.ย. 2564 ]100
33 โทรสารในราชการจังหวัดนครราชสีมา กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม 0021/ว406 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว [ 19 พ.ย. 2564 ]90
34 โทรสารในราชการจังหวัดนครราชสีมา กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/127 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว [ 19 พ.ย. 2564 ]89
35 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว.5219 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2 [ 19 พ.ย. 2564 ]88
36 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว5220 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนจัดนิทรรศการ (หนังสือนิทานเรียนรู้ความสูญเสียและปลุกพลังบวกเพื่อเด็กปฐมวัยหรือบุคคลทั่วไป )และขอเรียนเชิญร่วมสนุกกิจกรรม (อ่านยาใจ ภูมิคุ้มกันเพื่อเด็กปฐมวัย [ 19 พ.ย. 2564 ]89
37 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว5222 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์สื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมตามชื่อสัตว์แก่เด็กวัย 4 - 6 ปี [ 19 พ.ย. 2564 ]88
38 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 5214 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง กฎหมายระดับอนุบัญญัุติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อายุใบอนุญาต [ 19 พ.ย. 2564 ]85
39 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 5104 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การสนับสนุนการ จัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Binnate,Korat 2021 [ 11 พ.ย. 2564 ]85
40 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 5109 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบัติภัยของกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมนั้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 [ 11 พ.ย. 2564 ]87
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13