เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 260 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 โทรสารในราชการ ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/134 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง เร่งรัดการให้ความช่วยเหล่อประชาชนที่ประสบภัย อำเภอด่านขุนทด [ 17 พ.ย. 2563 ]135
242 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/6394 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อสร้างความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต [ 13 พ.ย. 2563 ]109
243 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0718/6406 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้เกษตรกรใช้พื้นที่ตากพืชผลทางการเกษตร [ 12 พ.ย. 2563 ]147
244 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/6353 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอด่านขุนทด (ก.ช.ภ.อ.ด่านขุนทด) ครั้งที่ 2/2563) [ 12 พ.ย. 2563 ]657
245 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/6405 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดต่อเนื่อง [ 12 พ.ย. 2563 ]108
246 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.16/ว6369 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง กการเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับการแจ้งชำระหนี้ [ 11 พ.ย. 2563 ]109
247 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/6380 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง กำหนดวันหยุดทำการธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (เป็นกรณีพิเศษ) [ 11 พ.ย. 2563 ]111
248 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/6389 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แก้ไขคำผิดหลัเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น [ 11 พ.ย. 2563 ]109
249 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/6383 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและการเบิกจ่ายงบประมาณ [ 11 พ.ย. 2563 ]108
250 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.16/ 6385 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินในเขตประกาศหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินอำเภอปากน้ำโพ อำเภอพยุหคีรี อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ พุทธศักราช 2479 [ 11 พ.ย. 2563 ]104
251 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.2/ว 6373 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาตรที่ 1(เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563) เงินุ [ 11 พ.ย. 2563 ]97
252 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ 0718/6303 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง [ 9 พ.ย. 2563 ]121
253 หนังสือศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ที่ นม 51002(ลต)/ว 27 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เรื่อง การประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา [ 9 พ.ย. 2563 ]102
254 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/9320 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 7) [ 9 พ.ย. 2563 ]106
255 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 02292 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 เรื่อง การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 พ.ย. 2563 ]101
256 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540_ตุลาคม 2563 บทความ เรื่อง ขอโอกาศให้ผมเถอะ [ 6 พ.ย. 2563 ]102
257 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540_กันยายน 2563 บทความ [ 6 พ.ย. 2563 ]101
258 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.1/ว6340 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 5 พ.ย. 2563 ]102
259 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว6342 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น [ 5 พ.ย. 2563 ]107
260 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/;6343 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แจ้งมติ ก.ท.จ.นม. ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]102
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13