เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 263 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.3/ ว 6711 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 [ 24 พ.ย. 2563 ]101
222 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ 6702 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล [ 24 พ.ย. 2563 ]105
223 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว 6699 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง [ 24 พ.ย. 2563 ]101
224 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.3/ว 6683 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง โครงการโคราชเมืองสะอาด ปลอดลูกน้ำยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 24 พ.ย. 2563 ]100
225 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/6687 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ [ 24 พ.ย. 2563 ]99
226 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ 6703 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แนวทางการเฝ้าระวัง /ควบคุมโรคมือเท้าปากในสถานศึกษา [ 24 พ.ย. 2563 ]106
227 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว 6707 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แนวทางการเฝ้าระวัง ค้นหา ส่งต่อ บำบัด และ ดูแลติดตามผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต [ 24 พ.ย. 2563 ]101
228 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว 6688 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center information : LEG) ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) [ 24 พ.ย. 2563 ]101
229 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.3/; 6697 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง โอนเงินจัดสรรงบประมาณรานจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดนหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) [ 24 พ.ย. 2563 ]100
230 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.5/ ว6698 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสรรพสามิต(ภาษีสุรา และภาษีส [ 24 พ.ย. 2563 ]104
231 หนังสืออำเภอด่านขุนทดที่ นม 0023.3/ ว 6696 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการส [ 24 พ.ย. 2563 ]107
232 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว 6701 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง โครงการอบรมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 24 พ.ย. 2563 ]101
233 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ 6706 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.สถ.) [ 24 พ.ย. 2563 ]101
234 หนังสืออำเภอด่านขุนทดที่ นม 0023.16/ 6681 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง อนุมัติให้เดินทางไปราชการในประเทศ [ 24 พ.ย. 2563 ]102
235 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว 6705 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้รายงานหรือรายงานไม่สมบูรณ์ตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 [ 24 พ.ย. 2563 ]106
236 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/6704 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การปรึกษาหารือสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา [ 24 พ.ย. 2563 ]104
237 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว 6690 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 24 พ.ย. 2563 ]105
238 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.3/ว.6712 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) [ 24 พ.ย. 2563 ]113
239 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ ว.6693 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ส่งแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 พ.ย. 2563 ]115
240 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ ว.6689 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (L TAX 3000) [ 24 พ.ย. 2563 ]111
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14