เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 263 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/7001 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ในช่วงฤดูกาลแล้งปี 2563-2564 [ 15 ธ.ค. 2563 ]132
182 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/6995 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เรื่อง การคัดเลือกศูนย์และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 [ 15 ธ.ค. 2563 ]105
183 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/6996 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]124
184 หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.2/ว 7632 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การสำรวจบุคคลากรด้านสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ธ.ค. 2563 ]105
185 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/7623 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]106
186 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.7024 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลายอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 14 ธ.ค. 2563 ]114
187 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.7021 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูลแผนชุมชนหรือแผน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 14 ธ.ค. 2563 ]107
188 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.7020 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอจัดส่งรายละเอียดของทางหลวงท้องถิ่นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 14 ธ.ค. 2563 ]100
189 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.7025 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 14 ธ.ค. 2563 ]100
190 ตารางเปรียบเทียบหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]97
191 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/6934 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติทำกิจการนอกเขตเทศบาล [ 4 ธ.ค. 2563 ]105
192 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/6318 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]113
193 หนังสืออำเภอด่านขุนทดที่ นม 0023.16/6932 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง รายงานการดำเนินงานสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]117
194 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว 6954 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างตามภารกิจพ้นจากตำแหน่ง [ 4 ธ.ค. 2563 ]98
195 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว. 6953 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง แจ้งขยายเวลาในการดำเนินการจัดส่งเอกสารการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 [ 4 ธ.ค. 2563 ]103
196 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/ว.6821 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดทำกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]102
197 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]103
198 คู่มือการกรอกแบบฟอร์มขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ [ 1 ธ.ค. 2563 ]104
199 คู่มือการใช้โปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล(DPIS) [ 1 ธ.ค. 2563 ]123
200 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0802.3/ว3541 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน [ 1 ธ.ค. 2563 ]109
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14