เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
หนังสือราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/6653 ลงวันที่ 23พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แจ้งเลื่อนประชุม [ 24 พ.ย. 2563 ]0
2 หนังสือศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอด่านขุนทด เขต 2 ที่ นม(ลตข) 51002.16/4 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร (ครู ก) เพื่อปฏิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แล [ 24 พ.ย. 2563 ]0
3 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/ ว 6645 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 [ 24 พ.ย. 2563 ]0
4 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/ว 6647 ลงวันที่ 23 พ.ย. พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 24 พ.ย. 2563 ]0
5 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/ว6607 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดงานประเพณีสืบสานตำนานด่านขุนทด ประจำปี 2563 [ 24 พ.ย. 2563 ]0
6 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/ว 6643 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 [ 24 พ.ย. 2563 ]0
7 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/ว 6612 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอเชิญตั้งโรงทาน เนื่องในวันงานสืบสานตำนานด่านขุนทด ประจำปี 2563 [ 24 พ.ย. 2563 ]0
8 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/ 6613 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมขบวนแห่ดอกไม้พวงมโหตรครบเครื่องบูชาพ่อขุนทด เนื่องในวานสืบสานตำนานด่านขุนทด ประจำปี 2563 [ 24 พ.ย. 2563 ]0
9 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0718/6624 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แจ้งกำชับเกี่ยวกับการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ และปัญหาเอกสารสิทธิ์ [ 24 พ.ย. 2563 ]0
10 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว6597 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 พ.ย. 2563 ]0
11 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว 6590 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ [ 17 พ.ย. 2563 ]0
12 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว6599 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การใช้ Excel ช่วยในการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 พ.ย. 2563 ]0
13 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว6595 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน [ 17 พ.ย. 2563 ]0
14 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.5/ว6603 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แจ้งการเปิดตรวจตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 17 พ.ย. 2563 ]0
15 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ ว 6591ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 17 พ.ย. 2563 ]0
16 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.16/6594 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง โครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุทีมีภาวะพึ่ง [ 17 พ.ย. 2563 ]0
17 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว 6592 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่) พ.ศ.2563 [ 17 พ.ย. 2563 ]0
18 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว 6493 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำป [ 17 พ.ย. 2563 ]0
19 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ 6598 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 17 พ.ย. 2563 ]0
20 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ 6596 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่า [ 17 พ.ย. 2563 ]0
 
หน้า 1|2|3