เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
หนังสือราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 261 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว.3374 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การขับเคลื่ีอนงานด้านความปลอดภัยทางถนนระดับตำบล หรือตำบลขับชี่ปลอดภัย [ 22 ก.ค. 2564 ]1
2 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.17/ว.3371 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจงานก่อสร้าง และบำรุงรักษาถนนและสะพานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รั้บการถ่ายโอนจากส่วนราชการ [ 22 ก.ค. 2564 ]1
3 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.15/ว 531 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แจ้งการโอนเงินรายได้จากการเก็บแฟ้มค่าใบอนุญาตขายสุรา ประจำปี เดือน เมษายน 2564 [ 22 ก.ค. 2564 ]1
4 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว3372 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 22 ก.ค. 2564 ]1
5 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 3376 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.ค. 2564 ]1
6 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 3375 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันและคุ้มครองเด็กสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 [ 22 ก.ค. 2564 ]1
7 หนังสืออำเภอด่านขุนทด นม 0023.17/ ว 3279 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 16 ก.ค. 2564 ]2
8 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ ว. 3280 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) [ 16 ก.ค. 2564 ]2
9 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 3261 ลงวั้นที่ 15 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การขอออกโฉนดที่ดินที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ [ 15 ก.ค. 2564 ]2
10 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.17/22 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมที่ตอบสนองประเด็น การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ :13+1 กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ก.ค. 2564 ]2
11 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 3258 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 [ 15 ก.ค. 2564 ]2
12 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 3256 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติกรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.ค. 2564 ]2
13 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 3257 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการอื่น คำขอต่อายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 [ 15 ก.ค. 2564 ]2
14 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 3259 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รายงานการสำรวจความรู้ความเข้าใจของเทศบาลตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.ค. 2564 ]2
15 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/35 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโรคระบดสัตว์ชนิดโรคลัมปีสกิน [ 15 ก.ค. 2564 ]1
16 หนังสือโทรสารอำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/72 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การเตรียมความพร้อมป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยธรรมชาติระวังอันตรายจากฝนตกหนัก [ 14 ก.ค. 2564 ]1
17 หนังสือโทรสารอำเภอด่านขุนทด ที่ 0718/69 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ปฏิบัติหน้าที่ดูแลจราจรและอำนวยความสะดวกบริเวณสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 [ 14 ก.ค. 2564 ]1
18 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ ลต (นม) 0002/ว 114 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเตรียมการจัดให้มีการเลือกตั้งกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 14 ก.ค. 2564 ]1
19 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 3236 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การประกาศวันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติให้เป็นวันสำคัญของชาติ [ 14 ก.ค. 2564 ]1
20 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ 0023.17/ว 3234 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางติดราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2564 ]1
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14