เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 347 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสืออำเภอด่านขุนทด   ที่  นม 0023.17/ว177  ลงวันที่ 13 มกราคม 2565  เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่กับการขับเคลื่อนงานบริการสาธารณะอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน [ 13 ม.ค. 2565 ]23
2 หนังสืออำเภอด่านขุนทด   ที่  นม 0023.5/ว22  ลงวันที่ 11 มกราคม 2565  เรื่อง แจ้งการจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่จัดเก็บได้ในเขตองค์กรปกครองส่ว [ 13 ม.ค. 2565 ]21
3 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่  นม 0718/166 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565  เรื่อง การประเมินแนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (หรือโควิด-19) จะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น [ 13 ม.ค. 2565 ]24
4 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด  ที่  นม 0718/167  ลงวันที่ 12 มกราคม 2565  เรื่อง ขอความร่วมมือในการฉีดวัคซีนโควิด-19 [ 13 ม.ค. 2565 ]23
5 หนังสืออำเภอด่านขุนทด   ที่  นม 0718/167   ลงวันที่ 13 มกราคม 2565  เรื่อง คำแนนำการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (หรือโควิด-19) ในเขตจังหวัดนครราชสีมา [ 13 ม.ค. 2565 ]21
6 หนังสืออำเภอด่านขุนทด   ที่  นม 0023.17/ว150  ลงวันที่ 12 มกราคม 2565  เรื่อง ขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสัมมนา แนวทางการยกระดับผลการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ม.ค. 2565 ]22
7 หนังสืออำเภอด่านขุนทด   ที่  นม 0718/5188 ลงวันที่ 16 พศจิกายน 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]18
8 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว1827 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564  เรื่อง การเทียบตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ [ 12 ม.ค. 2565 ]217
9 หนังสืออำเภอด่านขุนทด  ที่ นม 0718/150 ลงวันที่ มดราคม 2565   เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกาาขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 [ 12 ม.ค. 2565 ]27
10 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว121  ลงวันที่ 11 มกราคม 2565 เรื่อง  การจัดทำนามสงเคราะห์ (ไทย-อังกฤษ) [ 11 ม.ค. 2565 ]28
11 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 118  ลงวันที่ 11 มกราคม 2565 เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายในการขับเคลื่อนพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting  [ 11 ม.ค. 2565 ]20
12 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 119  ลงวันที่ 11 มกราคม 2565 เรื่อง แจ้งเลขเอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 11 ม.ค. 2565 ]22
13 ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  [ 11 ม.ค. 2565 ]28
14 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว4571 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564   เรื่อง การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามพระบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  [ 10 ม.ค. 2565 ]24
15 ระเบียบการขอมีบีตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 10 ม.ค. 2565 ]23
16 ระเบียบการเบิกค่าเดินทางไปราชการ [ 10 ม.ค. 2565 ]20
17 การยื่นบัญชีทรัพย์สิน [ 10 ม.ค. 2565 ]22
18 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว86 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  [ 10 ม.ค. 2565 ]23
19 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 071894 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 เรื่อง คำแนะนำ การเฝ้าระวัง ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ (ฉบับที่ 2) [ 10 ม.ค. 2565 ]20
20 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0718/79 ลงวันที่ 7 มกราคม 2565 เรื่อง ขยายเขตระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีอุทกภัย [ 10 ม.ค. 2565 ]20
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18