เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
หนังสือราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 298 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสือสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.3/ว 864 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 [ 24 พ.ย. 2564 ]0
2 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่นม 0023.17/5246 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 24 พ.ย. 2564 ]0
3 หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.3/ว 7640 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) [ 24 พ.ย. 2564 ]0
4 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/ว.5242 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดขอ [ 24 พ.ย. 2564 ]0
5 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 5104 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การสนับสนุนการ จัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Binnate,Korat 2021 [ 11 พ.ย. 2564 ]3
6 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 5109 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบัติภัยของกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมนั้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 [ 11 พ.ย. 2564 ]3
7 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว5108 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดทำเอกสารประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายการใช้จ่ายงบประมาณค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้งบประมาณ [ 11 พ.ย. 2564 ]3
8 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.007.1/ว 7435 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง คำแนะนำสำหรับการจัดงานวันลอยกระทงและการสอบต่างๆ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดของจังหวัดนครร [ 10 พ.ย. 2564 ]4
9 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 48 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประจำปี 2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]4
10 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 5075 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 พ.ย. 2564 ]3
11 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/5073 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การสำรวจข้อมูลความพร้อมและความประสงค์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ [ 10 พ.ย. 2564 ]3
12 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 002317/ว.4886 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง กฎกระทรวงการดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2564 [ 28 ต.ค. 2564 ]7
13 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว.4878 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการจัด ประชารัฐ สร้างสุข ประจำปี 2564 [ 28 ต.ค. 2564 ]6
14 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว.4877 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง การแอบอ้างหรือหลอกลวงเียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่(ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ)ของราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อ [ 28 ต.ค. 2564 ]6
15 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/4880 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line Cfficial Teen Club [ 28 ต.ค. 2564 ]6
16 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/4882 ลวงันที่ 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอ (ViraL Ctip Video) และคำขวัญ(Stogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม "งาน Thailand World Antibictic Awareness Weet ปี 2565" [ 28 ต.ค. 2564 ]5
17 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.17/4736 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกาาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) [ 25 ต.ค. 2564 ]7
18 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/4742 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการเข้มงวดรองรับการเปิดประเทศใน 6.setting ตามแนวทาง COVID Free setting [ 25 ต.ค. 2564 ]8
19 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว.4735 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง ผลการสำรวจกระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลุกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 ต.ค. 2564 ]7
20 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว.4738 ลง. 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ [ 25 ต.ค. 2564 ]7
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15