เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
หนังสือราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 166 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.248 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ระลอกใหม่ [ 13 ม.ค. 2564 ]17
2 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.245 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เรื่อง ขอเลื่อนการจัดอบรมสัมมนาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) [ 13 ม.ค. 2564 ]16
3 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.246 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เรื่อง การจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 13 ม.ค. 2564 ]15
4 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.260 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม -มีนาคม 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 13 ม.ค. 2564 ]17
5 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.244 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 13 ม.ค. 2564 ]16
6 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/;261 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เรื่องการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดำเนินการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) [ 13 ม.ค. 2564 ]16
7 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0718/258 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) [ 13 ม.ค. 2564 ]17
8 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.16/194 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห้งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 17) [ 13 ม.ค. 2564 ]18
9 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/48 ลงวันที่ 5 มกราคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่ใช้งานแอปพิเคชั่น "พ้นภัย" [ 5 ม.ค. 2564 ]16
10 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.7332 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง การจัดกิจกรรมในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) [ 29 ธ.ค. 2563 ]16
11 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/;7329 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดเก็บอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 29 ธ.ค. 2563 ]15
12 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว7326 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม -เดือนมีนาค [ 29 ธ.ค. 2563 ]15
13 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว 7331 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง การประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม [ 29 ธ.ค. 2563 ]18
14 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว7328 ลงวันที่ 29 ธันวาคม2563 เรื่อง มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) สำหรับตลาดในพื้นที่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ธ.ค. 2563 ]15
15 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.7330 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง เลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทำแผนอัตรากำลัง [ 29 ธ.ค. 2563 ]15
16 หนังสืออำเภอด่านขุนทดที่ นม 0023.16/ว7323 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง ตอบข้อหารือการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่างในการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง [ 29 ธ.ค. 2563 ]17
17 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/7341 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID 19) [ 29 ธ.ค. 2563 ]16
18 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว 7297 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ [ 28 ธ.ค. 2563 ]16
19 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว7303 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขยายเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวด "ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี" [ 28 ธ.ค. 2563 ]16
20 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว7302 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องใวันสตรีสากล ประจำปี 2564 [ 28 ธ.ค. 2563 ]16
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9