เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 217 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0718//ว6 ลงวันที่ 4 มกราคม 2565 เรื่อง ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]79
2 หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0101/1790 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติขอส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาลปีใหม่ [ 4 ม.ค. 2565 ]71
3 บันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ มท0230/ว7702 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่องแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาลปีใหม่ [ 4 ม.ค. 2565 ]67
4 หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1203/929 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอส่งคู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]58
5 หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม 0017.3/ว3 ลงวันที่ 3 มกราคม 2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาล ปีใหม่ [ 3 ม.ค. 2565 ]58
6 โทรสารศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม 0021/ว3 ลงวันที่ 3 มกราคม 2565 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการทำงานตามปกติที่เป็นจำนวนมาก [ 3 ม.ค. 2565 ]59
7 โทรสารศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/ 3 ลงวันที่ 2 มกราคม 2565 เรื่อง ขอให้ตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดนครราชสีมา รณรงค์ให้คาดเข็มขัดนิรภัย สวมหมวกกันน๊อต [ 2 ม.ค. 2565 ]61
8 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/5807 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี 2565 [ 2 ม.ค. 2565 ]66
9 โทรสารศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/2 ลงวันที่ 1 มกราคม 2565 เรื่อง เตรียมความพร้อมในการป้องกันความปลอดภัยทางถนน [ 1 ม.ค. 2565 ]90
10 โทรสารศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/ 1 ลงวันที่ 1 มกราคม 2565 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันความปลอดภัยทางถนน ผ่านระบบทางไกล (Zoom meeting) [ 1 ม.ค. 2565 ]60
11 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 5109 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบัติภัยของกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมนั้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 [ 11 พ.ย. 2564 ]103
12 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว5108 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดทำเอกสารประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายการใช้จ่ายงบประมาณค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้งบประมาณ [ 11 พ.ย. 2564 ]106
13 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.007.1/ว 7435 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง คำแนะนำสำหรับการจัดงานวันลอยกระทงและการสอบต่างๆ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดของจังหวัดนครร [ 10 พ.ย. 2564 ]104
14 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 48 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประจำปี 2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]109
15 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 5075 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 พ.ย. 2564 ]115
16 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/5073 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การสำรวจข้อมูลความพร้อมและความประสงค์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ [ 10 พ.ย. 2564 ]137
17 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 002317/ว.4886 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง กฎกระทรวงการดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2564 [ 28 ต.ค. 2564 ]144
18 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว.4878 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการจัด ประชารัฐ สร้างสุข ประจำปี 2564 [ 28 ต.ค. 2564 ]143
19 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว.4877 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง การแอบอ้างหรือหลอกลวงเียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่(ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ)ของราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อ [ 28 ต.ค. 2564 ]109
20 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/4880 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line Cfficial Teen Club [ 28 ต.ค. 2564 ]146
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11