เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ปกแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด (พ.ศ.2566 - 2570) [ 27 พ.ย. 2564 ]0
2 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด (พ.ศ.2566 - 2570) [ 27 ต.ค. 2564 ]5
3 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด (พ.ศ. 2566 - 2570)  เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 27 ต.ค. 2564 ]4
4 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 27 ต.ค. 2564 ]2
5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน [ 27 ต.ค. 2564 ]2
6 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา [ 27 ต.ค. 2564 ]3
7 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด (พ.ศ.2566 - 2570) [ 27 ต.ค. 2564 ]4
8 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน [ 27 ต.ค. 2564 ]2
9 คำนำ สารบัญ [ 27 ต.ค. 2564 ]2
10 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ [ 27 ต.ค. 2564 ]2
11 การติดตามและประเมินผล [ 27 ต.ค. 2564 ]2
12 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ต.ค. 2564 ]3
13 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม [ 27 ต.ค. 2564 ]2
14 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น [ 27 ต.ค. 2564 ]2
15 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.02) [ 27 ต.ค. 2564 ]2