เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวศรัญญา แก่นวิถี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวศรัญญา แก่นวิถี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาววารุณี บอขุนทด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน