เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2551

กองสวัสดิการสังคม


 นางฉันทนา อิ่มวิเศษ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 

 
  นางฉันทนา อิ่มวิเศษ
  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน  
 
   
 จ่าเอกพิสิษฐ์ เมิงขุนทด  
 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน