เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
กองสวัสดิการสังคม

 นางฉันทนา อิ่มวิเศษ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
 
  นางฉันทนา อิ่มวิเศษ
  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน  
 
   

 จ่าเอกพิสิษฐ์ เมิงขุนทด  

 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน