เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2551

กองการศึกษา


นางรักษณาพา รอสูงเนิน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 

 

นางสาวสมประสงค์ ศรีอาภัย
 
นางสุพรรณษา ไชยพินิจ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 

นางสาวโชติรส  ภิณโยวงษ์

ครูผู้ดูและเด็ก อันดับ ครูผู้ช่วย

 
 

นางสาวบานเย็น  โต้งสูงเนิน

นางสีไพร  พลขุนทด
ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็กนางสาวสุกัญญา  ศรีทอง


ผู้ดูแลเด็ก