เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2551

กองการศึกษา


นางรักษณาพา รอสูงเนิน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 

 

นางสาวสมประสงค์ ศรีอาภัย
 
นางสุพรรณษา ไชยพินิจ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
 
นางพิมพ์ภัทรพร  สวยขุนทด

นางสาวโชติรส  ภิณโยวงษ์
ครู คศ.๑

ครูผู้ดูและเด็ก อันดับ ครูผู้ช่วย
 
 

นางสาวบานเย็น  โต้งสูงเนิน

นางสีไพร  พลขุนทด
ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็กนางสาวสุกัญญา  ศรีทอง


ผู้ดูแลเด็ก