เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2551

กองช่าง


นายสุกรีย์  ศุภมงคล
ผู้อำนวยการกองช่าง

พันจ่าเอกเสถียร สร้อยอุดม
หัวหน้าฝ่ายการโยธานายนัฐเวศ ลาพร
นางสาววิภาดา  ภูรีโรจนวงศ์
นายสมเจตน์ อานสันเทียะ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน