เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2551

กองคลัง

 
นางประภาพร ธัมมะทัตตะโยธิน
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวเพียงตะวัน  โต้งสูงเนิน  นางสาวจุฑามาศ ปัจจัยเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางเบญจมาศ บามขุนทด
นางปราณี พวกขุนทด
เจ้าพนักงานพัสดุ
พนักงานเก็บเงินตลาด
 
นางธัญญลักษณ์ เทียนขุนทด
 
เจ้าพนักงานธุรการ