เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
กองคลัง

 
นางสาวปรียาภรณ์  พลฉิมพลี
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวเพียงตะวัน  โต้งสูงเนิน  นางสาวจุฑามาศ ปัจจัยเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางเบญจมาศ บามขุนทด
นางปราณี พวกขุนทด
เจ้าพนักงานพัสดุ
พนักงานเก็บเงินตลาด
 
นางธัญญลักษณ์ เทียนขุนทด
 นายสมบัติ อู๋สูงเนิน
เจ้าพนักงานธุรการ
 พนักงานขับรถยนต์