เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2551

สำนักปลัด


นายอนุชิต  ครุฑขุนทด
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนายภูษา อริยานุวัฒน์

นางธัญดา นาประสิทธิ์

นางดวงกมลวรรณ แผงฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายธุรการ
 
นางสาวขนิษฐา วาดวงษ์ นางช่อทิพย์ พูดขุนทด นายฌัชวินทร์ หินขุนทด
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 
นางพัชรี นนท์ขุนทด   นายสมัย ทองขุนวงศ์
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน   พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


 
นายสมบัติ อู๋สูงเนิน
 
พนักงานขับรถยนต์