เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
สำนักปลัด


นายอนุชิต  ครุฑขุนทด
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายอนุชิต  ครุฑขุนทด

นางธัญดา นาประสิทธิ์

นายอนุชิต  ครุฑขุนทด
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
 
นางสาวขนิษฐา วาดวงษ์ นางช่อทิพย์ พูดขุนทด นายฌัชวินทร์ หินขุนทด
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 
นางพัชรี นนท์ขุนทด   นายสมัย ทองขุนวงศ์
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน   พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ