เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
สำนักปลัด


นายอนุชิต  ครุฑขุนทด
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายภูษา อริยานุวัฒน์

นางธัญดา นาประสิทธิ์

นายอนุชิต  ครุฑขุนทด
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
 
นางสาวขนิษฐา วาดวงษ์ นางช่อทิพย์ พูดขุนทด นายฌัชวินทร์ หินขุนทด
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 
นางพัชรี นนท์ขุนทด   นายสมัย ทองขุนวงศ์
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน   พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ