เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2551

หัวหน้าส่วนราชการ

นางประภาพร  ธัมมะทัตตะโยธิน
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

นางประภาพร ธัมมะทัตตะโยธิน
รองปลัดเทศบาล 

นางประภาพร ธัมมะทัตตะโยธิน
นายอนุชิต  ครุฑขุนทด
พันจ่าเอกสเถียร  สร้อยอุดม
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายการโยธารักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางรักษณาพา รอสูงเนิน
นางสาวศรัญญา แก่นวิถี
นางฉันทนา อิ่มวิเศษ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม