เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นางประภาพร  ธัมมะทัตตะโยธิน
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
โทร.095-5819783

นางประภาพร ธัมมะทัตตะโยธิน
รองปลัดเทศบาล 
โทร.095-5819783
นางสาวปรียาภรณ์  พลฉิมพลี
นายอนุชิต  ครุฑขุนทด
นายสุกรีย์   ศุภมงคล
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร.063-8814031
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทร.083-7467755
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.082-8731123


นางรักษณาพา รอสูงเนิน
นางสาวศรัญญา แก่นวิถี
นางฉันทนา อิ่มวิเศษ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร.098-8865159
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร.088-7180034
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร.089-0869897