เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2551

สมาชิกสภาเทศบาล


นายอนงค์ โพคาศรี

ประธานสภาเทศบาล

นายประเสริฐ เพียกขุนทด

รองประธานสภาเทศบาลฯ
นายประดิษฐ์ ดีอ่อน

นายชยพล พูดขุนทด

นายขุนนาม มิตรขุนทด

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลนางบัวภา โมงขุนทด

นางกชพร สกุลทัศนบรรจง

นางสำเรียง เมียกขุนทด

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลนางกลม พัดขุนทด

นายจ่ง เสริฐขุนทด

 นางวิภา สร้อยลอด

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

 นายชูศักดิ์ ไชยไธสง

สมาชิกสภาเทศบาล