เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2551

คณะผู้บริหาร


นางกาญจนา  นันทพูนพิพัฒน์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด
Mrs.Kanjana Nanthaphoonpiphat
Mayor of Nongkrad Subdistrict Municipality


นางดอกไม้  เมียกขุนทด
รอง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด
นายจอย  บุตรดี
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด
Mrs.Dokmsi Miakkhunthod
Deputy Mayor of Nongkrad Subdistrict Municipality
Mr.Joy  Butdee
Deputy Mayor of Nongkrad Subdistrict Municipality


นางกิตติยา แพะขุนทด
เลขานุการ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด
นายประจักษ์  โหงขุนทด
ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด
Mrs.Kittiya Phaekhuthod
Secretary to the Mayor of Nongkrad Subdistrict Municipality
Mr.Prajak Hongkhunthot
Advisor to the Mayor of Nongkrad Subdistrict Municipality