เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล นางกาญจนา  นันทพูนพิพัฒน์
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด
เมล์/ID:Line 0895832982
เบอร์โทร  0895832982


ชื่อ-สกุล นายชูศักดิ์  ไชยไธสง
ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด
เมล์/ID:Line 0870981037
เบอร์โทร 0870981037
ชื่อ-สกุล นายจอย  บุตรดี
ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด
เมล์/ID:Line -
เบอร์โทร 068-0782994

ชื่อ-สกุล นายชัยยุทธ  ชาติวงศ์
ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด
เมล์/ID:Line -
เบอร์โทร 065-0140446
ชื่อ-สกุล นางสมพิมพ์  สัมมาสูงเนิน
ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด
เมล์/ID:Line -
เบอร์โทร 093-3613409