เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


ปิดประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด


ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด ได้ดำเนินการติดประกาศ เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2 ดังนี้

1.ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด (แบบ ผ.ถ. 4/4) ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

2.ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด (แบบ ส.ถ. 4/4) ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

3. ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด (แบบ ผ.ถ. 4/5)

4.ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด (แบบ ส.ถ. 4/5)

5. ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราดและนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด /ติดประกาศไว้ที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด/ หน้าที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด และ

ปิด ไว้โดยเปิดเผย สถานที่ เขตเลือกตั้งที่ 1

ศาลาประชาคมหนองกราด หมู่ที่ 3

ศาลาประชาคมหนองยายหอม หมู่ที่ 13

ปิด ไว้โดยเปิดเผย สถานที่ เขตเลือกตั้งที่ 2

- ศาลาประชาคมโกรกสมอ หมู่ที่ 4

- ศาลาประชาคมบ้านสุขสันต์ หมู่ที่ 14

- ศาลาประชาคมใหม่แหลมทอง หมู่ที่ 15

- ศาลาประชาคมบ้านเทวานิมิต หมู่ที่ 16

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

2021-03-28
2021-03-28
2021-03-27
2021-03-26
2021-03-26
2021-03-25
2021-03-19
2021-03-18
2021-03-17
2021-03-17