เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมด้านทักษะความรู้ วิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งหลักคุณธรรมจริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณพ.


เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด พนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้านทักษะความรู้ วิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งหลักคุณธรรมจริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2563 โดยนายทองใบ หนูไพล ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตราฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น บรรยายเรื่องกฎหมายการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจและระเบียบกฎหมายแนวทางการปฏิบัติงานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อม พระครูศรีปริยัติพิธาน เจ้าคณะอำเภอด่านขุนทด บรรยายเรื่องหลักคุณธรรมจริยธรรม และการนำไปปฏิบัติ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตมีจิตสำนึกที่ดี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองกราด ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2020-10-30
2020-10-29
2020-10-28
2020-09-21
2020-09-20
2020-09-18
2020-09-17
2020-09-16
2020-09-16
2020-09-14