เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


โครงการอบรมประเมินพัฒนาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด


วันที่ 21 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด ได้จัดโครงการอบรมประเมินพัฒนาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด โดยได้รับงบประมาณจากเทศบาลตำบลหนองกราดและกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองกราด โดยมี นายจอย บุตรดี รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมประเมินพัฒนาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด ได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองกราด รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองกราด คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด ผู้อำนวยการกองการศึกษา พนักงานเทศบาลสามัญ ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกราด มาให้ความรู้ความเข้าใจการประเมินพัฒนการเด็ก การส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2020-11-13
2020-11-12
2020-11-12
2020-11-06
2020-11-02
2020-10-31
2020-10-30
2020-10-29
2020-10-28
2020-10-27