เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อพิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการแปรญัตติฯ ที่สภาเทศบาลตำบลหนองกราดมีมติแต่งตั้งฯ ได้ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อพิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2020-12-29
2020-12-29
2020-12-10
2020-12-05
2020-12-04
2020-12-04
2020-12-03
2020-12-01
2020-11-13
2020-11-13