เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562


ด้วยเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการจัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี (ย่าโม) ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกิจกรรมดังนี้ คือ 1. จัดทำทะเบียนคุมจำนวนประชากรสุนัข และแมว ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด 2. ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองกราด 3. ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยใช้ป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เน้นให้ประชาชนรีบไปพบแพทย์หลังจากถูกสุนัขกัด รวมทั้งแบบประเมินความรู้ประชาชนเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า 4. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนขบวนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่มีประสิทธิภาพ และให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทำหนังสือมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับอาสาปศุสัตว์หรือผู้อื่นที่ไม่ใช่สัตวแพทย์ 5. ดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว ณ ลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน

2020-12-29
2020-12-29
2020-12-10
2020-12-05
2020-12-04
2020-12-04
2020-12-03
2020-12-01
2020-11-13
2020-11-13