เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 (วาระที่ 2 และวาระที่ 3)


วันที่ 21 สิงหาคม 2562 สภาเทศบาลตำบลหนองกราดได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 (วาระที่ 2 และวาระที่ 3) ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2020-12-29
2020-12-29
2020-12-10
2020-12-05
2020-12-04
2020-12-04
2020-12-03
2020-12-01
2020-11-13
2020-11-13