เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


ร่วมณรงค์ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน


เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลหนองกราด ได้แจกถังขยะ ให้กับคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาบาล คณะกรรมการชุมชน เพื่อรณรงค์ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน" เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน" ใช้สำหรับการคัดแยกและจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ เศษหญ้า หรืออื่นๆ ที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติต่อไป

2020-12-29
2020-12-29
2020-12-10
2020-12-05
2020-12-04
2020-12-04
2020-12-03
2020-12-01
2020-11-13
2020-11-13