เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด [ 20 เม.ย. 2566 ]64
2 โครงการพนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]64
3 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]52
4 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 [ 1 ก.พ. 2566 ]49
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเรื่องการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่าย ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้(ฉบับที่2) [ 5 ม.ค. 2566 ]59
6 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 [ 4 ม.ค. 2566 ]62
7 ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562และประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 3 ม.ค. 2566 ]49
8 แผนพัฒนาบุคลากร [ 2 ม.ค. 2566 ]39
9 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล เลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ก.ย. 2565 ]49
10 ประกาศกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งมาสาย เพื่อประกอบการพิจราณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค.2565 - 31 มี.ค.2566 [ 28 ก.ย. 2565 ]39
11 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 ก.ย. 2565 ]43
12 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 10 พ.ค. 2565 ]75