เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การให้บริการตัดและขุดต้นไม้ [ 25 ม.ค. 2567 ]100
2 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 17 ม.ค. 2567 ]113
3 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 17 ม.ค. 2567 ]101
4 คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 17 ม.ค. 2567 ]104
5 คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 17 ม.ค. 2567 ]11
6 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง ขออนญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายสุขภาพ [ 10 ม.ค. 2567 ]33
7 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง ขออนญาตจัดตัังสถานที่สะสมอาหาร [ 1 ม.ค. 2567 ]37
8 คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 28 ธ.ค. 2566 ]72
9 คู่มือสำหรับประชาชน ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 ม.ค. 2566 ]75
10 คู่มือ การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 2 ม.ค. 2566 ]65
11 คู่มือ การรับชำระภาษีป้าย [ 2 ม.ค. 2566 ]61
12 คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต [ 2 ม.ค. 2566 ]61
13 พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก [ 2 ม.ค. 2566 ]68
14 การรับแจ้งการตายกรณีสำนักทะเบียนอื่น [ 1 ม.ค. 2566 ]66
15 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง [ 1 ม.ค. 2566 ]56
16 การรับแจ้งย้ายเข้า [ 1 ม.ค. 2566 ]51
17 การรับแจ้งย้ายเข้า [ 3 ม.ค. 2565 ]60
18 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง [ 3 ม.ค. 2565 ]56
19 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง [ 3 ม.ค. 2565 ]50
20 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 13 ธ.ค. 2561 ]392
 
หน้า 1|2