เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 17 ม.ค. 2567 ]8
2 แผ่นผับ เอกสารแนะนำ "ภาษีป้าย" งานพัฒนารายได้ (กองคลัง) [ 13 ก.ค. 2566 ]33
3 แผ่นผับ เอกสารแนะนำ "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" งานพัฒนารายได้ (กองคลัง) [ 13 ก.ค. 2566 ]34
4 แผ่นผับ เอกสารแนะนำ "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" (กองสวัสดิการสังคม) [ 13 ก.ค. 2566 ]38
5 แผ่นผับ "การเตรียมความพร้อมสำหรับหญิงตั้งครรภ์" (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) [ 13 ก.ค. 2566 ]34
6 แผ่นพับ คำแนะนำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด (กองการศึกษา) [ 13 ก.ค. 2566 ]37
7 แผ่นพับ คำแนะนำการขออนุญาตต่างๆ (กองช่าง) [ 13 ก.ค. 2566 ]33
8 แผ่นพับ รู้ทัน ป้องกัน ลดเสี่ยงภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย [ 6 ก.ค. 2566 ]38
9 คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อบุคคลที่ได้มีการลงรายการ ตายหรือจำหน่าย ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชนหรือเนื่องจากการแจ้งตายผิดคนหรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง [ 18 มิ.ย. 2564 ]155
10 คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ [ 18 มิ.ย. 2564 ]146
11 คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด [ 18 มิ.ย. 2564 ]141
12 คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทางของค่างประเทศหรือหนังสือสำคัญประจำตัว [ 18 มิ.ย. 2564 ]171
13 คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต [ 18 มิ.ย. 2564 ]152
14 คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการเกิดกรณีเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง [ 18 มิ.ย. 2564 ]134
15 คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญขาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดยไม่มีหลักฐานมาแสดง [ 18 มิ.ย. 2564 ]147
16 การรับแจ้งการตายกรณีสำนักทะเบียนอื่น [ 13 ธ.ค. 2561 ]211
17 การแจ้งถมดิน [ 13 ธ.ค. 2561 ]231
18 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 13 ธ.ค. 2561 ]207
19 คู่มือประชาชน เทศบาลตำบลหนองกราด [ 29 ก.ค. 2558 ]298