เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

สาธารณสุข
ศูนย์บริการสาธารณสุข
จำนวน   1  แห่ง
คลีนิคเอกชน
จำนวน   3  แห่ง
 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี(1 ม.ค. - 31 ธ.ค.) จำนวน   2   ครั้ง
รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน   2   คัน
เครื่องดับเพลิงชนิด หาบหาม จำนวน   1   เครื่อง
พนักงานดับเพลิง จำนวน   2   คน
อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน  106  คน
การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน ปีที่ผ่านมา จำนวน   80  คน
       
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
หนอง บึง จำนวน   4   แห่ง
คลอง ลำธาร ห้วย จำนวน   2   แห่ง
เครื่องดับเพลิงชนิด หาบหาม จำนวน   1   เครื่อง
พนักงานดับเพลิง จำนวน   2   คน
อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน  106  คน
การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน ปีที่ผ่านมา จำนวน   80  คน
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
ห้วย / ลำธาร
จำนวน  175  แห่ง
หนอง / บึง
จำนวน   2  แห่ง
แม่น้ำ / ลำคลอง
จำนวน  1  แห่ง

 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
อ่างเก็บน้ำ
จำนวน  3  แห่ง
ฝาย / พนังกั้นน้ำ
จำนวน   3  แห่ง
บ่อน้ำตื้น / บ่อขุดส่วนตัว
จำนวน   29  แห่ง
บ่อน้ำบาดาล / บ่อตอก / บ่อเจาะ จำนวน   18  แห่ง
ถังเก็บน้ำฝน จำนวน   21  แห่ง
ประปาหมู่บ้าน จำนวน  11  แห่ง