เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

ศาสนา
          ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99.50 ของจำนวนประชากรทั้งหมดใน เขตเทศบาลตำบลหนองกราด มีวัด จำนวน 1 แห่ง พระภิกษุ 10 รูป สามเณร 1 รูป ผู้นับถือศาสนา คิดเป็น ร้อยละ 0.50 ของจำนวนประชากรทั้งหมวดในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด
       
 วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ดังนี้
          1. ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน พฤศจิกายน กิจกรรมสังเขป มีการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประกวดนางนพมาศ จัดทำกระทงประกวดแข่งขันกันแต่ละชุมชน ฯลฯ
          2. ประเพณีสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน กิจกรรมสังเขป มีการจัดงานสงกรานต์ในส่วนราชการและจัดงานในแต่ละชุมชน และที่วัดโดยจัดรวมที่วัดหนองกราด รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และพระสงฆ์ตลอดจนจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
          3. ประเพณีงานเข้าพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม กิจกรรมสังเขป มีการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาระหว่างหน่วยงานราชการ เช่น เทศบาล โรงเรียน ชุมชน โดยตั้งขบวนแห่จากลานย่าโมไปร่วมที่วัดหนองกราดเพื่อถวายเทียน จำพรรษา ณ ที่วัดหนองกราด โดยมีมีตัวแทนจากหน่วยงาน และกลุ่มต่าง ๆ ร่วมกัน
          4. ประเพณีงานวันออกพรรษา ประมาณเดือน ตุลาคม กิจกรรมสังเขป จะมีการจัดงานที่วัดหนองกราด โดยมีประชาชนหรือชาวบ้านร่วมกัน จัดงาน มีมหรสพฉลอง และมีการละเล่นต่าง เพื่อหารายได้เข้าวัด ฯลฯ
          5. ประเพณี งานฉลองชัยชนะของท้าวสุรนารี ประมาณเดือน มีนาคม กิจกรรมสังเขป มีการจัดงานที่บริเวณลานย่าโมในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด มีการ ทำบุญตักบาตร กลางคืนมีมหรสพฉลอง ฯลฯ
          6. ประเพณี 5 ธันวามหาราช ประมาณเดือน ธันวาคม กิจกรรมสังเขป มีการจัดงานทำบุญตักบาตรเฉลิมฉลองติดไฟฟ้าประดับทั่วทุกชุมชน และหน่วยงานราชการ ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกัน ฯลฯ
          7. ประเพณี 12 สิงหามหาราชินี ประมาณเดือน สิงหาคม กิจกรรมสังเขป ีการจัดงานทำบุญตักบาตรเฉลิมฉลองติดไฟฟ้าประดับทั่วทุกชุมชน และหน่วยงานราชการ ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกัน ฯลฯ
 
การศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
ระดับอาชีวศึกษา จำนวน 0 แห่ง