เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชาการ
          ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด โดยทั่วไป ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง ในพื้นที่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น
                  - การเกษตรกรรม ได้แก่ ทำไร่ ทำนา ทำสวนผลไม้ ปลูกผัก
                  - ร้านขายของชำ
                  - ปศุสัตว์ ได้แก่ เลี้ยงไก่ฟาร์ม โค กระบือ เป็ด สุกร
                  - การบริการ
                  - อื่น ฯ
         รายได้เฉลี่ยของประชากร คิดเป็น 15,000.- บาท/คน/ปี
ด้านเกษตรกรรม
          ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ในพื้นที่ทั่วไปในเขตเทศบาล ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณ ร้อยละ 60 ประกอบอาชีพปศุสัตว์ 20 ประกอบอาชีพรับจ้างร้อยละ 15 และประกอบอาชีพด้านบริการร้อยละ 5
 
 การพาณิชยกรรม/การบริการ
          การพาณิชย์ส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ไม่มีแหล่งเงินกู้หรือแหล่งเงินทุนตั้งอยู่ในเขตเทศบาล แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่แล้วมาจากธนาคารที่อยู่ในเขตอำด่านขุนทด และมีแหล่งเงินทุนของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองกราด และนอกจากนี้ก็เป็นของนายทุนซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง สถานประกอบการด้านการพาณิชยกรรมและการบริการ
 
การอุตสาหกรรม
          ลักษณะอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด โดยส่วนใหญ่แล้วยังเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือนอุตสาหกรรมที่ประกอบการอยู่ในเขตเทศบาล ได้แก่
                  -  โรงสีข้าว มีจำนวน 4 แห่ง
                  -  โรงงานผลิตถุงพลาสติก มีจำนวน 0 แห่ง
                  -  โรงน้ำแข็ง(อุตสาหกรรมครัวเรือน) มีจำนวน 1 แห่ง
                  -  อุตสาหกรรมครัวเรือน มีจำนวน 5 แห่ง
                  -  กุล่มผลิตปุ๋ยชีวภาพฯ มีจำนวน 2 แห่ง
                  -  กลุ่มผลิตอาหารสัตว์ มีจำนวน 1 แห่ง
                  -  กลุ่มอาชีพชุมชน มีจำนวน 4 ชุมชน ได้แก่
1. กลุ่มอาชีพผลิตดอกไม้จันทน์ ชุมชนโกรกสมอ
2. กลุ่มอาชีพทำหมอนฟักทองและทอเสื่อกก ชุมชนหนองกราดพัฒนา
3. กลุ่มอาชีพทอผ้ามัดหมี่และทอเสื่อกก ชุมชนใหม่แหลมทอง
4. กลุ่มอาชีพผลิตข้าวซ้อมมือ ขนมทองม้วน และกล้วยฉาบรสต่างๆ ชุมชนเทวานิมิต
 
การท่องเที่ยว
          ปัจจุบันในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด มีแหล่งหรือสถานที่ที่เหมาะสมที่จะปรับปรุงใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ และเทศบาลกำลังดำเนินการที่จะปรับปรุงหนองใหญ่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีพื้นที่ ประมาณ 180 ไร่ เหมาะสำหรับปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคตตลอดจนเป็นที่พักผ่อนและออกกำลังกายสำหรับประชาชน
 
การปศุสัตว์
          สำหรับการปศุสัตว์ ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด และไก่