เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง / อาณาเขต/ และเขตการปกครอง
          เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา ห่างจากอำเภอด่านขุนทด 20 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 80 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ตามหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ประมาณ 250 กิโลเมตร
 
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
    ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2217 แยกทางหลวงหมายเลข 201 (ด่านขุนทด) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (คำปิง) ฟากตะวันตก ระยะ 1,000 เมตร ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนนกำลังเอก บรรจบกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2217 แยกทางหลวงหมายเลข 201 (ด่านขุนทด) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (คำปิง) ตามแนวทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2217 แยกทางหลวงหมายเลข 201 (ด่านขุนทด) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (คำปิง) ไปทางเหนือ ระยะ 2,000 เมตร
    จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2217 แยกทางหลวงหมายเลข 201 (ด่านขุนทด) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (คำปิง) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2217 แยกทางหลวงหมายเลข 201 (ด่านขุนทด) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (คำปิง) ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2217 แยกทางหลวงหมายเลข 201 (ด่านขุนทด) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (คำปิง) ฟากตะวันออก ระยะ 1,000 เมตร
ทิศใต้
    จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2217 แยกทางหลวงหมายเลข 201 (ด่านขุนทด) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (คำปิง) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2217 แยกทางหลวงหมายเลข 201 (ด่านขุนทด) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (คำปิง) ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2217 แยกทางหลวงหมายเลข 201(ด่านขุนทด) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (คำปิง) ฟากตะวันตก ระยะ 1,000 เมตร
ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่3
ซึ่งอยู่ริมถนนไปบ้านหนองแหน ฟากเหนือ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2217 แยกทางหลวงหมายเลข 201 (ด่านขุนทด) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (คำปิง) บรรจบกับถนนกำลังเอก ตามแนวถนนกำลังเอก ไปทางทิศตะวันออก ระยะ 1,600 เมตร
    จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านถนน ไปบ้านหนองแหนถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2217 แยกทางหลวงหมายเลข 201 (ด่านขุนทด) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (คำปิง) ฟากตะวันออก ระยะ 1,000 เมตร ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนนกำลังเอก บรรจบกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2217 แยกทางหมายเลข 201 (ด่านขุนทด) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (คำปิง) ตามแนวทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2217 แยกทางหลวงหมายเลข 201 (ด่านขุนทด) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (คำปิง) ไปทางทิศตจะวันออกเฉียงใต้ ระยะ 2,000 เมตร
ทิศตะวันออก
    จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่3 ซึ่งอยู่ริมถนนไปบ้านหนองแหน ฟากเหนือ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2217 แยกทางหลวงหมายเลข 201 (ด่านขุนทด) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (คำปิง) บรรจบกับถนนกำลังเอก ตามแนวถนนกำลังเอก ไปทางทิศตะวันออก ระยะ 1,600 เมตร
    จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านถนน ไปบ้านหนองแหนถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2217 แยกทางหลวงหมายเลข 201 (ด่านขุนทด) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (คำปิง) ฟากตะวันออก ระยะ 1,000 เมตร ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนนกำลังเอก บรรจบกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2217 แยกทางหมายเลข 201 (ด่านขุนทด) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (คำปิง) ตามแนวทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2217 แยกทางหลวงหมายเลข 201 (ด่านขุนทด) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (คำปิง) ไปทางทิศตจะวันออกเฉียงใต้ ระยะ 2,000 เมตร
ทิศตะวันตก
    จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2217 แยกทางหลวงหมายเลข 201 (ด่านขุนทด) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (คำปิง) ระยะ 1,000 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านถนนไปบ้านหนองหัน บรรจบกับหลักเขตที่ 1

เนื้อที่
          เทศบาลตำบลหนองกราด มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 8.24 ตารางกิโลเมตร หรือ เท่ากับ 5,150 ไร่ มีอาณาเขตติดต่ออำเภอต่าง ๆ