เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

 
 
          บ้านหนองกราด ตามคำบอกเล่าของบุคคลที่มีคุณวุฒิ และวัยวุฒิว่า ในบริเวณที่ตั้งบ้านหนองกราดคนทั่วไปเรียกว่า “ด่านกราด” เป็นที่อุดมสมบูรณ์ด้วย ป่าไม้ดงดิบน้อยใหญ่ ตลอดจนสัตว์ป่านานาชนิดพรานป่ามักนิยมล่าสัตว์และ ในบริเวณแห่งนี้มีแอ่งน้ำขนาดกลางมีต้นกราดน้อยใหญ่ขึ้นอยู่โดยรอบอย่างมากมาย ตรงแอ่งนี้พรานป่าเรียกว่า “หนองกราด” บริเวณใกล้แอ่งน้ำก็มีสัตว์ผ่านแวะกินน้ำ พรานป่าจึงเรียกว่า “ทางด่วน” และทางที่สัตว์ผ่านเมื่อก่อนนั้น ปัจจุบันก็คือ “ถนนกำลังเอก” หรือถนนเทศบาลสาย 9
          การปกครองหมู่บ้าน ครั้งแรกมีบุคคลจำนวนไม่มาก มาจากหมู่บ้านต่าง ๆ แต่ก็มาจากท้องถิ่นเดียวกัน ได้มารวมกันตั้งหลักแหล่งทำมาหากิน ณ ที่แห่งนี้ ประชาชนไม่มากปัญหาด้านการปกครองจะมีบ้างแต่ก็ไม่มาก เพราะทุกคนเชื่อฟังเคารพนับถือซึ่งกันและกันและให้ความเคารพเชื่อฟังนายท้วมเป็นอย่างมาก ทางราชการจึงแต่งตั้งให้ นายท้วม บุญมี เป็นหัวหน้าปกครองหมู่บ้านดูแลความทุกข์ของประชาชน เริ่มยกหมู่บ้านหนองกราดจากหนึ่งหมู่เป็นสองหมู่บ้าน จนที่สุดแยกการปกครองเป็น 6 หมู่บ้าน จึงเป็นเหตุให้บ้านหนองกราดได้รับการพัฒนามีความเจริญขึ้นตามลำดับ
          กำหนดเป็นเขตสุขาภิบาล เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2535 กระทรวงมหาดไทยพิจารณา
เห็นว่าท้องถิ่นบางส่วนของตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีสภาพอันสมควร ยกฐานะเป็นสุขาภิบาลได้ เพื่อประโยชน์ในการทนุ บำรุง ท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
          อาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 จึงให้ยกฐานะท้องถิ่นบางส่วนของตำบลหนองกราด จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลหนองกราด กำหนดพื้นที่ประมาณ 8.24 ตารางกิโลเมตร เทศบาลตำบลหนองกราด สุขาภิบาลหนองกราดได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542
          ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 เป็นผลให้สุขาภิบาลทั่วประเทศจำนวน 981 แห่ง เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลหนองกราดทั้ง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 จนถึงปัจจุบัน