เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายเกรียงศักดิ์  ไทยประเสริฐ
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.0819728956

นายอภิสิทธิ์ จะชาลี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวศิรินภา  วิจบ 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวนัฏยา ศรีหมาตร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม