เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

 นางฉันทนา อิ่มวิเศษ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
   

 จ่าเอกพิสิษฐ์ เมิงขุนทด  

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน