เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
  1 .จัดโครงสร้างองค์กรให้ประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบาย และบริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับภาคประชาชน
  2. ประสานงานสามพี่น้องท้องถิ่น(อบจ. เทศบาล อบต.) และร่วมมือกับราชการส่วนภูมิภาค
  3. ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  4. ส่งเสริมกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  5. การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
  6. จัดระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นรากฐานการวางแผนพัฒนาโคราช
  7. การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการทำงานขององค์กรปกครองตนเอง
   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานสาธารณสุข
  1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึงและครบวงจรผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคลุมเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจ
  2. สนับสนุนการพัฒนากำลังด้านสาธารณสุข โดยจัดทุนการศึกษาสนับสนุน(แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข) ครอบคลุมทุกวิชาชีพ
  3. ดำเนินการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขโดยคลอบคลุมทั้งวัสดุ ครุภัณฑ์ กำลังคนงบประมาณกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542
  4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญกำลังที่ดี
  5. จัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพอตนเองของประชาชน สู่การมีสุขภาพที่ดี(คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟื้นฟูสุขภาพประชาชน/อนามัยโรงเรียน)
  6. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) โดยพัฒนามาตรฐานศูนย์รับแจ้งเหตุและจัดให้มีหน่วยรับส่งผู้ป่วยระดับโซนทุกโซนสามารถประสานการทำงานกับหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  7. การจัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านกลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน กลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน วัยสูงอายุ
  8. การส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลในแต่ละพื้นที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการรับรักษาผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น โดยการสนับสนุน ประสานงานให้มีการสร้างโรงพยาบาลเพิ่มเติมทั้งใน เมือง และตำบล
   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
  1. ส่งเสริมการกระจายอำนาจและการถ่ายโอนภารกิจทางด้านการศึกษาให้เป็นไปตามความสมัครใจ
และความพร้อมของสถานศึกษานั้น ๆ
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อนวัยเรียน
ประถม มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชน โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาในการจัดการศึกษา
  4. ส่งเสริมให้มีโรงเรียนต้นแบบความเป็นเลิศในแต่ละสาขา
  5. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา ให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ
  6. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานบันการศึกษาและภาคประชาชน นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้
  7. จัดให้มีคณะกรรมการการศึกษาเพื่อประสานการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบาย
การศึกษาของเทศบาลโดยให้มีความร่วมมือของผู้บริหารการศึกษาทั้งที่สังกัดเทศบาลและกระทรวงศึกษาธิการ และอื่นๆ
  8 .จัดการศึกษาโดยเน้นคุณธรรมนำสู่สัมมาชีพ
   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
  1. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
  2. ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน
  3. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเพิ่ม
  4. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิด วัยเด็ก เยาวชน วัยทำงาน และวัยชรา
  5. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการ
  6. สนับสนุนกลุ่มเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเรื้อรัง ด้านหลักประกันรายได้ เข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงเป็นธรรม
  7. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและรวบรวมบริหารจัดการ
  8. คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชนสตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมอุตสาหกรรม
  1. การส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย โดยประสานกับสถาบันการศึกษาภาคธุรกิจเอกชน หน่วยงานของรัฐเช่น ความรู้ด้านบริหารจัดการ ประสานงานการลงเงินทุนช่องทางการตลาด
  2. ส่งเสริม OTOP ในด้านนวัตกรรม เช่น การพัฒนาคุณภาพการผลิต ยกระดับ เป็นสินค้าส่งออกและจัดทำห้องแสดงสินค้า เพื่อขยายเครือข่ายและการตลาดส่งออก
  3. ประสานงานกับทุกภาคส่วน เช่น สภาอุตสาหกรรม หอการค้าอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนด้านเศรษฐกิจของจังหวัด
  4. การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ
  5. สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม(อสช.)และพัฒนาวิสาหกิจหรือชุมชน
   
ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม
  1. ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพด้านการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการตลาด โดยให้ความรู้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง
  2. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศ ด้านเกษตรกรรม
  3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย
  4. พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม
  5. ประสานงานจัดแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  6. สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองต่าง ๆ
  7. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตพืชผลทางการเกษตร เป็นพลังงานทดแทน
  8. ส่งเสริมการดำเนินงานพลังงานทดแทนจากผลผลิตเกษตร ,น้ำ,ลม,แสงอาทิตย์ และการเผาขยะเศษวัสดุเป็นพลังงาน
   
ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
  1. ประสานร่วมมือกับ ท.ท.ท. เพื่อยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
  2. ประสานงานโครงข่ายการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ / เชิงวัฒนธรรม / เชิงเกษตรถึงสุขภาพ (สปาสมุนไพร)
  3. ประสานการตลาดนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุจากต่างประเทศมาใช้บริการแบบสองสเตย์ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
  4. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ร่วมกับสถาบันทางการศึกษาศูนย์พัฒนาข้อมูลการท่องเที่ยว
  5. พัฒนาสิ่งอำนวยการความสะดวกและความปลอดภัยเพื่อบริการนักท่องเที่ยวให้สะดวกรวดเร็ว
  6. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายในจังหวัด เช่น งานย่าโม งานผ้าไหมปักธงชัย งานปราทหิน งานแข่งเรือพิมาย ฯลฯ
  7. ใช้สนามกีฬาซีเกมส์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น งานแสดงสินค้าอินโดจีน ฯลฯ
   
ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ
  1 .ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภท เพื่อความเป็นเลิศ และเป็นอาชีพสนับสนุนกีฬาพื้นบ้าน
  2. ส่งเสริมจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ
  3. ส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาระดับเยาวชนให้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดและสนับสนุนโรงเรียนการกีฬา
  4. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  5. ประสานความร่วมมือชมรม / สมาคมต่าง ๆ เพื่อจัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาซีเกมส์
  6. จัดให้มีการประกวดการแสดงของศิลปินท้องถิ่นพื้นบ้าน เช่น ลิเก เพลงโคราช และการแข่งขันทางดนตรีเพื่อยกระดับสู่มืออาชีพ
  7. เสนอเป็นตัวแทนการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ นานาชาติ เพื่อยกระดับมาตรฐานการกีฬา
  8. ส่งเสริมสนับสนุน สมาคม และสโมสรกีฬาในจังหวัด
   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
  1. บูรณาการบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า ขยะมลภาวะ โดยการมีส่วนร่วมของ 3 ภาคี ทุกเรื่องได้แก่ ภาคีหน่วยงานราชการ นักวิชาการ และประชาชน
  2. ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง เช่น หน้าโรงเรียน ชุมชนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเทศบาล
  3. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการลุ่มน้ำย่อย โดยภาคีความร่วมมือของชุมชน
  4. รณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน / ส่งการประหยัดพลังงาน
  5. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมชุมชน
  6. ประสานความร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจร
  7 .การปรับปรุงและพัฒนาส่งเสริมการลดมลภาวะภายในเทศบาล
  8. ปรับปรุงคุณภาพสายน้ำลำคลองและสายน้ำหลักทั้ง 9 สาย ของจังหวัดนครราชสีมา
  9. ส่งเสริมการเฝ้าระวังภาวะน้ำท่วม น้ำแล้งน้ำเค็ม โดยชุมชน
  10. สนับสนุนให้มีการวัดทำข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้เครื่อง paramotor เทคโนโลยีสำรวจระยะไกลเพื่อป้องกันการบุกรุกป่าไม้เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำ
   
ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
  1. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  2. บูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสามพี่น้องท้องถิ่น(อบจ. เทศบาล อบต.) เพื่อลดความทับซ้อนของพื้นที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
  3. ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทานก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์
  4. การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
  5. ส่งเสริมสถานที่เพื่อนันทนาการ และการออกกำลังกายสนามกีฬาและนันทนาการชุมชน
  6. การผังเมืองรวมของท้องถิ่นและการผังเมืองรวมจังหวัด
  7. ซ่อมบำรุงปรับปรุงเครื่องมือเครื่องจักรกล
   
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
  1. ส่งเสริมให้จัดพระสงฆ์เป็นศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธท้องถิ่น
  2. รื้อฟื้น คุณค่า วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เช่น ชาติพันธุ์ วัฒนธรรมวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  3. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาสงฆ์ ทุกรูปแบบต่าง ๆ
  4. ส่งเสริมบทบาทของสถาบัน บวร บ้าน วัด โรงเรียน ในการพัฒนาชุมชน
  5. สนับสนุนโครงการปลอดเหล้าให้ยั่งยืนและโครงการตรวจสุขภาพให้พระสงฆ์เป็นประจำ
   
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน / ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก / ทางน้ำ
  2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคง และความปลอดภัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนตำรวจบ้าน / อปพร. ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ
  3. สร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน