เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
กองช่าง

พันจ่าเอกเสถียร สร้อยอุดม
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

พันจ่าเอกเสถียร สร้อยอุดม
หัวหน้าฝ่ายการโยธานายนัฐเวศ ลาพร
-ว่าง-
นายสมเจตน์ อานสันเทียะ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายช่างโยธาชำนาญงาน